3110. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het hand aan de kraan-principe. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van Economische Zaken.

Procedure en adviezen

Advisering 2016 over monitoringsjaar 2015
24-10-2016 Advies uitgebracht
Advies Auditcommissie over het monitoringsjaar 2015
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advisering 2016
Volgens de rapportage 2015 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt deze conclusie aannemelijk. Het monitoringsjaar 2015 was het tweede jaar waarin het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019 door de NAM is uitgevoerd. Onderdeel van het programma is bijvoorbeeld een nieuw model om het voedselaanbod voor wadvogels (zoals de Kluut, de Zilverplevier en de Kanoet) te beoordelen. Het model is echter nog niet klaar voor het toepassen van het hand aan de kraan-principe. De Commissie vindt het belangrijk dat dit model zo snel mogelijk operationeel wordt. Het ministerie van Economische zaken en de NAM hebben nu aan de Commissie toegezegd dit model gefaseerd operationeel te maken in de periode tot 2018. Opvallend in de rapportage over 2015 is een gemeten verlaging van een deel van het plaatoppervlak in het gebied ‘Pinkegat’. De Commissie sluit niet uit dat hier sprake is van een fout in de verwerking van de metingen. De Commissie vindt het belangrijk dat hierover op korte termijn meer duidelijkheid komt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland; Nederland, provincie Groningen; Nederland, provincie Noord-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018