311. Golfbaan 't Gagel (Herfte/Wijthmen) te Zwolle

De gemeente Zwolle heeft het voornemen medewerking te verlenen aan de realisering van een 18-holes openbare golfbaan met een ruimtebeslag van circa 80 ha in de recreatiezone Herfte-Wijthmen en zal ter bevordering van het openbare karakter zelf de rol van initiatiefnemer op zich te nemen.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
01-10-1990 Datum kennisgeving
01-10-1990 Ter inzage legging van de informatie
20-11-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsingsadvies
Toetsing
01-05-1992 Kennisgeving MER
01-05-1992 Ter inzage legging MER
07-05-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-06-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
28-05-2003 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-05-2003 Kennisgeving MER
29-05-2003 Ter inzage legging MER
14-07-2003 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsing a
Toetsingsadvies over aanvulling

Opmerkingen bij de advisering

Tegen het aanleggen van de eerste fase op basis van een artikel-19-procedure is beroep aangetekend. Dit beroep heeft geen schorsende werking gehad. Uiteindelijk zijn in 1995 de eerste 9 holes van de golfbaan in gebruik genomen. In 2003 wilde de initiatiefnemer de baan uitbreiden tot een volwaardige 18 holes baan, zoals oorspronkelijk de bedoeling was. Omdat in de plannen tot uitbreiding de golfbaan een andere opzet kende dan in het oude MER, is een aanvulling op het MER opgesteld en is een Natuurtoets uitgevoerd. De Commissie heeft over de Aanvulling op het MER een positief toetsingsadvies uitgebracht, waarin zij enkele aanbevelingen gaf naar aanleiding van de Natuurtoets.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Han Lörzing
prof. dr. ir. Frans Maas
ir. Alexander Daniel Maier
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: prof. dr. ir. Frans Maas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Zwolle

Bevoegd gezag
Zwolle

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C10.2 tot 1-4-2011: Golfbaan >= 50ha of >= 20ha in gevoelig gebied: aanleg, wijziging of uitbreiding

Bijgewerkt op: 10 jul 2018