3108. Bestemmingsplan buitengebied 2016, gemeente Nijkerk

De gemeente Nijkerk wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan zijn de milieu-gevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Nijkerk heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-02-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-02-2016 Kennisgeving MER
18-02-2016 Ter inzage legging MER
24-05-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is prettig leesbaar en heeft een goede beknopte samenvatting. Landbouw, en met name veehouderij, is een belangrijke (economische) drager in het buitengebied. In het gebied liggen belangrijke opgaves voor natuur, landschap en een verweving van wonen. 
De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport op enkele punten informatie ontbreekt. De effecten van het plan op met name beschermde soorten in en rond agrarische gebouwen en op het landschap zijn onderschat. Welke maatregelen genomen kunnen worden om die effecten te verzachten is nog niet voldoende uitgewerkt. Ook ontbreekt nog informatie over de effecten op de smient in Natura 2000-gebied Arkenheem door mogelijke aanpassingen in de waterhuishouding.
De Commissie adviseert het rapport eerst aan te vullen en daarna pas een besluit over het bestemmingsplan te nemen. De gemeente heeft laten weten het rapport aan te vullen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Nijkerk

Bevoegd gezag
Gemeente Nijkerk

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 27 mei 2016