3106. Waterberging en Natuur Zuidelijk Westerkwartier

De provincie Groningen, het Waterschap Noorderzijlvest en andere partijen willen in het Zuidelijk Westerkwartier drie waterbergingsgebieden in combinatie met natuurontwikkeling realiseren en in acht gebieden natuur ontwikkelen. De functiewijzigingen worden op korte termijn vastgelegd in een provinciaal inpassingsplan en te zijner tijd ook in een bestemmingsplan. Voordat de provincie Groningen nu over deze plannen besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. concludeerde in haar voorlopige advies van 10 april jl. dat er nog informatie ontbrak voor het gebied de Dijken-Bakkerom. Onduidelijk was of een nieuwe slenk (geul) in dit gebied kan leiden tot een negatief effect op de gewenste natuurontwikkeling.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
21-09-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
29-09-2016 Aankondiging start procedure
30-09-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
14-12-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
18-10-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
10-01-2018 Kennisgeving MER
11-01-2018 Ter inzage legging MER
10-04-2018 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
29-03-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-05-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Met de aanvullende informatie wordt goed onderbouwd waarom de geplande slenk in het gebied de Dijken-Bakkerom geen drainerend effect zal hebben op de directe omgeving. Daardoor zal er ook geen sprake zijn van een negatief effect op de gewenste ontwikkeling van grondwater afhankelijke natuur. Hiermee is nu voldoende informatie beschikbaar om een zorgvuldig besluit te kunnen nemen over de waterberging en natuurontwikkeling in het Zuidelijk Westerkwartier.
De Commissie geeft de provincie in overweging om bij de uitwerking van de plannen voor de verschillende gebieden na te gaan of aanvullende maatregelen nodig zijn waardoor kwelafhankelijke natuur zich nog beter kan ontwikkelen. Het heel gericht dempen van sloten kan zo’n maatregel zijn.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport geeft een goede analyse van de waterhuishouding in alle gebieden en de wateroverlast en -veiligheid tot 2050. De totale waterbergingsopgave van 5 miljoen m3 blijkt in alle onderzochte inrichtingsalternatieven voor de drie waterbergingsgebieden Driepolders, De Dijken-Bakkerom en Dwarsdiep mogelijk, behalve in de landbouwvariant voor het Dwarsdiep.
Door in de natuurgebieden beter gebruik te maken van de lokaal aanwezige kwel, zoals door heel gericht sloten te dempen, kunnen kwelafhankelijke natuurwaarden zich nog beter ontwikkelen. Deze maatregelen kunnen in de vervolgtrajecten uitgewerkt worden.
In het gebied De Dijken-Bakkerom zal een slenk worden gegraven voor wateraanvoer in droge tijden en eventueel waterafvoer in natte tijden. Het rapport maakt niet duidelijk wat het effect van deze slenk is op de ontwikkeling van kwelafhankelijke natuur in het gebied. Om een weloverwogen besluit te kunnen nemen over de definitieve inrichting van de Dijken-Bakkerom is dit belangrijke informatie. De Commissie adviseert het rapport op dit punt aan te vullen. De provincie Groningen heeft aangegeven dit te gaan doen.


Advies reikwijdte en detailniveau
In het rapport zullen de milieueffecten beschreven worden van een alternatief dat voortkomt uit het gebiedsproces met diverse betrokkenen. De Commissie adviseert om in het rapport ook een alternatief waarin natuur en een alternatief waarin waterberging centraal staat te onderzoeken. Zo wordt duidelijk hoe het plan geoptimaliseerd kan worden voor natuurontwikkeling en voor waterberging en welke positieve en negatieve milieueffecten voor natuur, waterkwantiteit en waterkwaliteit, landschap en cultuurhistorie deze alternatieven tot gevolg hebben ten opzichte van het alternatief dat voortkomt uit het gebiedsproces.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Groningen
Waterschap Noorderzijlvest

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 25 mei 2018