3104. Bestemmingsplan buitengebied Borger-Odoorn

In het gebied waarvoor het plan-MER is gemaakt zijn ongeveer 300 agrarische bedrijven gevestigd. Iets minder dan de helft daarvan zijn bedrijven waar vee wordt gehouden. In de (nog op te stellen) bestemmingsplannen wil de gemeente agrarische bedrijven een bouwvlak van 1,5 à 2 hectare toekennen, waardoor zij kunnen uitbreiden. Voordat de gemeenteraad van Borger-Odoorn hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-04-2016 Kennisgeving MER
28-04-2016 Ter inzage legging MER
07-06-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport laat zien dat de gemeente agrariërs uitbreidingsruimte wil geven zodat stallen en schuren tot 1,5 à 2 hectare groot gebouwd kunnen worden. Hierdoor kunnen fors meer dieren gehouden worden. In het rapport zijn de gevolgen hiervan voor luchtverontreiniging, geurhinder, natuur, landschap en de cultuurhistorie nog niet voldoende onderzocht. Hierdoor is bijvoorbeeld nog onduidelijk of de uitbreiding realiseerbaar is binnen wet- en regelgeving.
Het rapport gaat er vanuit dat er momenteel meer vee aanwezig is bij de agrariërs dan daadwerkelijk het geval is. Hierdoor lijken de uitbreidingen kleiner van omvang en worden de milieueffecten van de mogelijke uitbreidingen onderschat. De Commissie adviseert het rapport aan te passen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ing. Richard Schokker

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Borger-Odoorn

Bevoegd gezag
Gemeente Borger-Odoorn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 23 aug 2016