310. Beleidsplan baggerspecie Gelderland

Bij de publicatie van het MER was het voornemen te komen tot beleid voor de berging dan wel verwijdering van verontreinigde baggerspecie. Aangezien inmiddels het op landelijk niveau beleid is vastgesteld, is de voorgenomen activiteit in de aanvulling beperkt tot het vaststellen van een voorkeursvolgorde van locaties voor baggerspecieberging die kan dienen als toetsingskader voor de vergunningverlening.

Procedure en adviezen

Richtlijnen
24-09-1990 Datum kennisgeving
24-09-1990 Ter inzage legging van de informatie
26-11-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
07-01-1993 Kennisgeving MER
07-01-1993 Ter inzage legging MER
Toetsing a
21-08-1995 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
06-09-1995 Kennisgeving MER
06-09-1995 Ter inzage legging MER
06-11-1995 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Op 30 maart 1993 vond een overleg plaats tussen de Commissie en vertegenwoordigers van de provincie Gelderland over de inhoud van het milieueffectrapport waarin zij adviseerde het MER op het punt van de vergelijking van locaties aan te vullen. Het milieueffectrapport had behalve op de locatiekeuze betrekking op het provinciale beleid inzake baggerspecieberging. De Commissie was van oordeel dat ook dat deel van het MER geen voldoende basis voor besluitvorming bood. De provincie heeft, in afwachting van de vaststelling van het landelijke beleid besloten het MER op dit punt niet aan te vullen en geen provinciaal beleid te formuleren. Inmiddels is het landelijk beleid vastgesteld. Het nu te nemen besluit betreft alleen het vaststellen van een voorkeursvolgorde van locaties die zal dienen als toetsingskader voor de vergunningverlening. De aanvulling op het MER en het toetsingsadvies hebben dus slechts betrekking op de vergelijking van locaties. Op 8 april 1993 verzocht de provincie de Commissie het uitbrengen van het toetsingsadvies aan te houden. Op 6 september 1995 maakte de provincie Gelderland de Aanvulling: vergelijking locaties bekend. De uiteindelijke volgorde is naar aanleiding van opmerkingen van de Commissie enigszins gewijzigd en overgenomen door het bevoegd gezag in het besluit.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Coenen
dr. Janny van der Heijden
dr. Joenje
ir. Anne Kiestra
van Meel
drs. Hans Nijssen
ir. Jan Verhagen

Voorzitter: dr. Jacques de Smidt
Werkgroepsecretaris: drs. Rob Bonte

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gelderland
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.1 tot 1-4-2011: Beleid over afvalverwijderingsmethode, stort of locaties

Bijgewerkt op: 10 jul 2018