3091. Kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid)

Nederland heeft doelstellingen geformuleerd voor het realiseren van windenergie op zee. In een zogenaamd kavelbesluit wordt bepaald waar en onder welke voorwaarden een windpark op zee gerealiseerd mag worden. Op basis van een tender wordt later bepaald welke partij de subsidie krijgt en het windpark mag realiseren. De milieugevolgen van de kavelbesluiten I en II Hollandse Kust (zuid) worden nu onderzocht in een milieueffectrapport. De ministers van Economische zaken en van Infrastructuur en Milieu hebben de Commissie om advies gevraagd over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-01-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-01-2016 Aankondiging start procedure
29-01-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
05-04-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-04-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-07-2016 Voorlopig advies uitgebracht
31-10-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Definitief toetsingsadvies
Persbericht definitief toetsingsadvies
Persbericht voorlopig toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Voorlopig en definitief toetsingsadvies
Het bevoegd gezag heeft de Commissie gevraagd, vooruitlopend op de ter inzagelegging, het MER te toetsen. Naar aanleiding hiervan is een voorlopig toetsingadvies opgesteld. In het najaar van 2016 heeft de Commissie een definitief toetsingsadvies uitgebracht met inachtneming van de ingebrachte zienswijzen.
De Commissie vindt dat de rapporten een compleet beeld geven van de milieugevolgen van de aanleg en exploitatie van de windparken. Zo is een helder overzicht gegeven van de maatregelen en voorschriften die nodig zijn om te negatieve effecten op bruinvissen, zeehonden, vissen, vogels en vleermuizen te voorkomen. Voorbeelden van maatregelen zijn:

  • het stiller heien van palen bij de aanleg van de turbines zodat het onderwaterleven minder schade ondervindt door onderwatergeluid;
  • het langzamer later draaien van de turbines tijdens de vogel- en vleermuizentrek om slachtoffers te beperken.

De Commissie vindt dat met deze milieu-informatie een goed afgewogen besluit over de kavels genomen kan worden. De zienswijzen op de milieueffectrapporten en de ontwerpbesluiten geven de Commissie geen aanleiding het voorlopig oordeel te herzien.


Advies over reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt de voorgestelde onderzoeksaanpak helder en relevant. Effecten op de natuur, het landschap en de scheepvaartveiligheid krijgen hiermee voldoende aandacht. In het rapport worden ook de effecten van verschillende mitigerende maatregelen onderzocht, bijvoorbeeld de effecten van het beperken van het geluid bij het heien voor het onderwaterleven.
In het rapport wordt bij het parkontwerp geanticipeerd op windparken dichter op de kust, namelijk binnen de 12-mijlszone. De Commissie adviseert in het rapport ook de mogelijke consequenties voor de ligging, grootte en invulling voor de kavels te beschrijven mochten er geen turbines tussen de 10 en 12 mijlszone geplaatst worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ir. Yttje Feddes
prof. ir. Han Ligteringen
dr. Godfried van Moorsel
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Bijgewerkt op: 31 okt 2016