3088. Lowlands Methanol Heveskes Energy, Europoort-Rotterdam

Heveskes Energy B.V. wil in de Europort-Rotterdam een installatie bouwen voor de productie van (bio)methanol. In deze installatie zal per jaar 150 kton hout en/of RDF worden omgezet in methanol. Voor de bouw van de installatie moet een omgevingsvergunning worden afgegeven en daarbij moet een milieueffectrapport worden opgesteld. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland heeft de Commissie om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
05-11-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-02-2016 Aankondiging start procedure
26-02-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
03-05-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailnieau
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De productietechniek waar Heveskes voor kiest is gericht op het zo volledig mogelijk omzetten van vaste afvalstoffen in methanol. De uitstoot van luchtverontreiniging is daarbij beperkt. In geval van onvoorziene situaties of calamiteiten kunnen wel aanzienlijke milieueffecten optreden. Het is van belang om hier in het milieueffectrapport een duidelijk beeld van te geven. Beschrijf daarom de frequentie, omvang en duur van onvoorziene omstandigheden zo goed mogelijk en ga daarbij uit van ‘worst case’ situaties. Geef vervolgens aan welke maatregelen mogelijk zijn om negatieve effecten op milieu en veiligheid in die situaties te voorkomen of beperken.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Arjen Brinkmann
dr. Henk Everts
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Heveskes Energy B.V.

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.4 2011: niet-gevaarlijk afval
C21.6 2011: geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 mei 2016