3083. Motorcrossterrein Arnhem

De Stichting Motorsport Park Gelderland Midden (een fusie van de Motorcrossclub Harskamp en de Motorclub Arnhem) wil een nieuw motorcrossterrein aan de Koningsweg in Arnhem. Hiervoor is een wijziging van het bestemmingsplan nodig. Voorafgaand aan het besluit over het bestemmingsplan zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad van Arnhem heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-10-2015 Kennisgeving MER
30-10-2015 Ter inzage legging MER
02-11-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-12-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het milieueffectrapport goed beschrijft wat het plan is en wat de effecten ervan zijn. Zowel de beide huidige terreinen als het nieuwe terrein ligt in beschermd natuurgebied. Het rapport maakt duidelijk dat de twee bestaande crossterreinen (Harskamp en Arnhem Hooiweg, totaal 15 ha) worden opgeheven en teruggegeven aan de natuur. De locatie Harskamp kan zich weer tot bos ontwikkelen, de locatie Arnhem ontwikkelt zich weer tot droge heide met enkele open zandgedeelten en mogelijk wat struweel. De herstelpotentie voor de natuur op beide oude terreinen is goed. De nieuwe locatie is 10 ha, zodat per saldo 5 ha minder natuurgebied voor crossen gebruikt zal worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Allard van Leerdam
ir. Paul de Vos

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Stichting Motorsportpark Gelderland Midden

Bevoegd gezag
Gemeente Arnhem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D43 2011: race- en testbanen gemotoriseerde voertuigen

Bijgewerkt op: 14 dec 2015