3081. Varkenshouderij Steeghoek 4-6 te Sevenum

M.A. Haenen-Bussemakers wil de varkenshouderij aan de Steeghoek 4-6 in Sevenum uitbreiden zodat er circa 2.200 zeugen en 8.200 gespeende biggen kunnen worden gehuisvest. Om dit mogelijk te maken moeten onder andere de omgevingsvergunning en het bestemmingsplan worden aangepast. Voordat hierover een besluit wordt genomen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeente Horst aan de Maas heeft de Commissie m.e.r. gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-10-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
14-01-2016 Kennisgeving MER
14-01-2016 Ter inzage legging MER
13-04-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft een aantal combinaties van milieumaatregelen waarmee de uitbreiding van de varkenshouderij kan worden gerealiseerd. Bij het in beeld brengen van de geurhinder en de uitstoot van ammoniak zijn twee fouten gemaakt. In de eerste plaats wijken de inrichting en het gebruik van het bedrijf af van wat in de vergunning is vastgelegd. Die afwijking is niet goed verwerkt in de berekeningen. Daarnaast is de luchtverontreiniging door ammoniak berekend met een verouderde methode. Beide fouten leiden ertoe dat er geen goed beeld is van de milieueffecten van de uitbreiding. De Commissie adviseert dan ook om eerst die fouten te herstellen en pas daarna een besluit te nemen over de vergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Varkenshouderij Steeghoek

Bevoegd gezag
Gemeente Horst aan de Maas

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 apr 2016