3077. Herinrichting Bemmelse Waard

Het plan van Lingewaard Natuurlijk, Doornik Natuurakkers, Natura Saned, Staatbosbeheer en K3Delta BV is om in de Bemmelse Waard natuurontwikkeling mogelijk te maken. Voorafgaand aan de herin-richting van de Bemmelse Waard wordt de bestaande zandwinning uitgebreid. Hiervoor moet een bestemmingsplan worden vastgesteld en is een ontgrondingsvergunning nodig. Voordat de gemeenteraad van Lingewaard hierover besluit, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
09-10-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
31-03-2016 Ter inzage legging MER
31-05-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport geeft een degelijk en compleet beeld van de te verwachte milieueffecten van de ontgrondingen en de herinrichting van de Bemmelse Waard. Na de herinrichting neemt het areaal natuur aanzienlijk toe, wat ten goede komt aan water- en weidevogels zoals ijsvogel, oeverzwaluw, grutto, smient en kolgans. De Commissie vindt dat met het rapport er goede milieu-informatie ligt voor een besluit over het project Bemmelse Waard.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
ir. Hans Huizer
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Veronica ten Holder

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
K3Delta

Bevoegd gezag
Gemeente Lingewaard
Provincie Gelderland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen

Bijgewerkt op: 23 aug 2016