3073. Bestemmingsplan buitengebied Berkelland 2016

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan buitengebied opstellen. Het bestemmingsplan buitengebied van 2012 is door de Raad van State vernietigd, omdat de maximale effecten niet voldoende waren onderzocht in het toenmalige milieueffectrapport. De gemeenteraad wil met het nieuwe bestemmingsplan recht doen aan deze uitspraak. Om het milieueffectrapport zo zorgvuldig mogelijk voor te bereiden, heeft de gemeen-teraad van Berkelland de Commissie m.e.r. om advies gevraagd over de inhoud van het milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
16-02-2016 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
17-02-2016 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-04-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
13-04-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
18-04-2017 Kennisgeving MER
19-04-2017 Ter inzage legging MER
06-07-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport besteedt veel aandacht aan de gevolgen van stikstofdepositie voor kwetsbare natuur, onder andere in het Stelkampsveld en Buurserzand & Haaksbergerveen. Het rapport maakt duidelijk dat veel agrarische bedrijven kunnen uitbreiden zonder nadelige gevolgen voor de natuur, mits daarbij stalmaatregelen worden getroffen die de uitstoot van stikstof beperken. In het rapport is nog onvoldoende aandacht voor de geurbelasting die kan ontstaan op woningen in het buitengebied als gevolg van uitbreiding van agrarische bedrijven. Ook is nog niet gekeken naar de gevolgen van kleine windturbines, die bij agrarische bedrijven zijn toegestaan, voor vogels en vleermuizen. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.


Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenteraad wil in haar nieuwe plan alleen ontwikkelingsmogelijkheden voor agrarische bedrijven bieden als die niet leiden tot toename van ammoniakemissie per bedrijf. Hiervoor moet het rapport inzicht geven in de huidige, feitelijke situatie en in de ontwikkelbehoefte van agrarische bedrijven in het plangebied. Het rapport moet een alternatief beschrijven dat laat zien dat de uitbreidingsmogelijkheden niet zullen leiden tot aantasting van de nabijgelegen Natura 2000-gebieden. Daarnaast adviseert de Commissie te kijken of bij de ontwikkelingsmogelijkheden voor veehouderijen rekening kan worden gehouden met de verschillende landschapstypen in het plangebied, zoals het open Berkeldal, het halfopen kampenlandschap en de besloten bossen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
drs. Sjef Jansen
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Berkelland

Bevoegd gezag
Gemeente Berkelland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 06 jul 2017