3072. Maaslijn Roermond-Nijmegen

De provincies Noord-Brabant, Limburg en Gelderland en het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat willen de Maaslijn, een spoorverbinding tussen Nijmegen, Venlo en Roermond, aanpassen. Er gaan elektrische treinen rijden in plaats van diesels, met hogere snelheden en het spoor wordt op enkele trajecten verdubbeld. De provincies Noord-Brabant en Limburg stellen voor de aanpassing provinciale inpassingsplannen op. Voordat zij hierover besluiten zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-11-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
18-11-2015 Aankondiging start procedure
19-11-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-02-2016 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
07-04-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
29-04-2021 Ter inzage legging MER
13-07-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport bevat alle noodzakelijke informatie over de milieugevolgen van het plan, zegt de Commissie. En doordat het rapport interactief is, is de informatie toegankelijk voor een breed publiek. 
Uit het rapport blijkt dat door de aanpassingen het aantal treinen dat uitvalt met meer dan 60% daalt en de reistijd tussen Roermond en Nijmegen 7 minuten korter wordt. Door de overstap op elektrische treinen verbetert de luchtkwaliteit, is er minder stikstofneerslag op natuurgebieden en minder CO2-uitstoot. 
Uit de zienswijzen blijkt dat veel mensen zich zorgen maken over geluid- en trillinghinder. Het milieueffectrapport laat zien dat de geluidhinder op het traject Roermond - Venlo iets toeneemt door de hogere snelheid van de goederentreinen. Daar staat een kleine afname van geluidhinder tegenover op het traject Venlo - Nijmegen, omdat de elektrische personentreinen iets stiller zijn, ondanks de hogere snelheid. 
Door de snelheidsverhoging, het gebruik van zwaarder elektrisch materieel en op bepaalde plekken een kortere afstand tot woningen, neemt lokaal de trillinghinder toe. Dit heeft een negatief effect op de gezondheid van omwonenden. In Cuijk, Smakt, Grubbenvorst en Tegelen en bij verspreid liggende huizen worden de grenswaarden voor trillingen overschreden.


Advies over reikwijdte en detailniveau van het milieueffectrapport
De Commissie adviseert in het rapport aan te geven hoeveel de reistijd verkort wordt. De hogere rijsnelheden en de spoorverdubbeling zullen de reistijd namelijk verkorten, echter het nieuwe station zal de reistijd verlengen. Hiermee wordt duidelijk welke verbetering mogelijk is.
De aanpassingen aan de Maaslijn kunnen ook overlast langs de spoorlijn verminderen en de leefbaarheid voor omwonenden verbeteren. Zwaardere dieseltreinen worden namelijk vervangen door lichtere elektrische treinen, waardoor luchtverontreiniging en geluid- en trillinghinder mogelijk afnemen. Echter de hogere rijsnelheden van de nieuwe treinen kunnen dit effect deels teniet doen. Het is belangrijk dat het rapport het netto-effect van alle maatregelen goed in beeld brengt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Hans Huizer

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg; Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 13 jul 2021