3063. Boerderijverplaatsing landgoed Middachten

Landgoed Middachten in de gemeente Rheden, bestaat uit een kasteel en enkele pachtboerderijen. Voor dit landgoed is een plan ontwikkeld voor een herinrichting. Zo zijn nieuwe locaties gezocht voor een melkveehouderij (met ruim 400 koeien) en enkele woningen. Om dit plan mogelijk te maken is een aanpassing van het bestem-mingsplan nodig. Voordat de gemeenteraad van Rheden hierover besluit zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De raad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-06-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
02-07-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
30-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
12-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
15-06-2017 Ter inzage legging MER
29-08-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport beschrijft de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het landgoed en omliggende natuur goed. Het beschrijft bijvoorbeeld de effecten van het plan op natuur op de Veluwe (ammoniak uit mest) en op het bestaande landschap. In het rapport zijn maatregelen voorgesteld om deze effecten te beperken. De Commissie vindt dat het rapport goede en bruikbare milieu-informatie bevat om milieu-afwegingen over het bestemmingsplan voor landgoed Middachten te maken.


Advies over reikwijdte en detailniveau
In het advies over reikwijdte en detailniveau geeft de Commissie aan welke informatie in het milieueffectrapport moet komen. Zij vindt het belangrijk dat in het rapport de keuze voor de nieuwe locatie goed onderbouwd wordt. Het rapport moet daarnaast laten zien welke effecten de verplaatsing heeft voor de landschappelijke en cultuurhistorische waarden van het landgoed Middachten.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
Willem Foppen

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Mark Huuskes, MSc

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Landgoed Middachten

Bevoegd gezag
Gemeente Rheden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 01 sep 2017