3047. Monitoring aardgaswinning onder de Waddenzee vanaf de locaties Moddergat, Lauwersoog en Vierhuizen

De NAM startte in 2007 met winning van aardgas in het Waddenzeegebied volgens het 'hand aan de kraan principe'. Dit betekent dat aardgaswinning toegestaan is, maar gestopt wordt bij teveel bodemdaling of aantasting van de natuur in de Waddenzee. De Commissie treedt op als onafhankelijke Auditcommissie. Zij brengt jaarlijks advies uit over de kwaliteit van de monitoring aan de minister van EZ.

Procedure en adviezen

Advisering 2015 over monitoringsjaar 2014
01-05-2015 Adviesaanvraag
30-11-2015 Advies uitgebracht
Advies auditcommissie over het monitoringsjaar 2014
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Advies 2015 van de AuditCommissie over de resultaten van het monitoringsjaar 2014
Volgens de rapportage 2014 van de NAM blijft de bodemdaling door gaswinning onder de Waddenzee binnen de toegestane grenzen. De Commissie vindt deze conclusie aannemelijk.

Het monitoringsjaar 2014 was het eerste jaar waarin het nieuwe monitoringsprogramma 2014-2019 is toegepast. Losse onderdelen van dit programma zijn nu beter op elkaar afgestemd met als gevolg een integrale aanpak. Zo is een nieuw model ontwikkeld om het voedselaanbod voor wadvogels (zoals de Kluut, de Zilverplevier en de Kanoet) te beoordelen. Dit model legt het verband tussen het voorkomen van bodemdieren (o.a. schelpendieren), waterstanden en de hoogte en het oppervlak van wadplaten.

Opvallend in 2014 was dat de bodem in het Pinkegat (tussen Ameland en Schiermonnikoog) sneller daalt dan verwacht. De NAM heeft in een ‘maximumscenario’ berekend dat als deze trend doorzet, in 2018 de ‘hand aan de kraan’ moet en de omvang van de gaswinning in het NES-veld en het Amelandveld teruggebracht moet worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. Poppe de Boer
dr. Karel Essink
dr. Henk Everts
mr. dr. Annelies Freriks
dr. Robert Hack
dr. Kick Hemker
prof. dr. Piet Hoekstra
drs. Jan van der Winden

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Nederlandse Aardolie Maatschappij BV (NAM)

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
006 Géén m.e.r., wel advies van Commissie gevraagd

Bijgewerkt op: 26 nov 2018