3046. Windpark Battenoert

De gemeente Goeree-Overflakkee wil het bestemmingsplan aanpassen om het windturbinepark Battenoert van Eneco en Deltawind mogelijk te maken. De gemeente besluit binnenkort ook over de benodigde omgevingsvergunning(en) voor het park. Het park komt aan de zuidkant van Goeree-Overflakkee, ter hoogte van de Grevelingendam. Voordat de gemeente beslist over het bestemmingsplan en over de omgevingsvergunningen zijn de milieugevolgen van het park onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie constateerde eerder dat het rapport niet compleet was, de gemeente heeft het rapport daarom laten aanpassen. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
26-05-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
10-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
22-07-2015 Aankondiging start procedure
23-09-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
15-02-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
02-03-2017 Ter inzage legging MER
11-05-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
01-06-2017 Advies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies en de aanvulling daarop
Het rapport legt goed uit waarom het windturbinepark zoals dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd kleiner is (6 turbines) dan in het milieueffectrapport was onderzocht. Uit de landschapsstudie blijkt dat dit kleinere park landschappelijk anders beleefd zal worden, namelijk als één cluster van windturbineparken samen met het bestaande park Battenoert en met het grotere park Krammer op de Krammersluizen. Ook is een totaaloverzicht gegeven van de milieueffecten van het kleinere park. De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport er nu goede en complete milieu-informatie beschikbaar is om een goed onderbouwd besluit over dit windturbinepark te kunnen nemen.


Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport laat de milieueffecten zien van verschillende opstellingsvarianten van 8 tot 10 windturbines die verschillen in hoogte en in grootte (vermogen turbine). Het rapport geeft aan dat maatregelen nodig zijn om te veel hinder door geluid en slagschaduw voor omwonenden en sterfte onder vleermuizen te voorkomen.
De Commissie is nagegaan in hoeverre het rapport de effecten beschrijft van een windturbinepark zoals dat in het bestemmingsplan wordt vastgelegd. Opvallend is dat het bestemmingsplan toestemming geeft voor een ander en kleiner park (6 turbines) dan in het rapport is onderzocht. Het bestemmingsplan geeft voor dit kleinere park al wel aanvullende informatie over geluid en slagschaduw, maar geeft nog geen volledige informatie over het effect op het landschap. Zo ontbreken visualisaties van het kleinere park.
De Commissie adviseert het rapport aan te laten passen en dan pas te besluiten, de gemeente heeft aangegeven het advies over te nemen.

 

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie vindt het belangrijk dat het rapport het natuureffect van dit windpark beschrijft én ook het totaaleffect van alle parken op en rondom het eiland.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
drs. Sjef Jansen
ing. Caspar Slijpen

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Eneco Wind B.V.
Gemeente Goeree-Overflakkee
Coƶperatie Deltawind U.A.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Gemeente Goeree-Overflakkee

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieƫn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Project-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D22.2 2011: windturbinepark

Bijgewerkt op: 15 jun 2017