3041. Bedrijventerrein Oosterhorn (Delfzijl)

De gemeente Delfzijl stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het bedrijventerrein Oosterhorn. Dit terrein biedt ruimte aan zware industrie, havengebonden activiteiten en windturbines. Voor de windturbines op ‘Windpark Delfzijl Midden’ is een omgevingsvergunning nodig. Voordat de gemeenteraad (bestemmingsplan) en Ge-deputeerde Staten van de provincie (omgevingsvergunning) een besluit nemen, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. miste eerder in het rapport informatie over windenergie, geur en de ambities voor duurzaamheid, energie en leefomgeving. In aanvullende rapportages is deze informatie verwerkt.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
28-04-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
03-06-2015 Aankondiging start procedure
04-06-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
16-07-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
04-01-2017 Kennisgeving MER
05-01-2017 Ter inzage legging MER
14-01-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-03-2017 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling wind en geur
31-03-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
16-05-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling regionale ambities
17-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-2017 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling regionale ambities
De Commissie vindt dat met het milieueffectrapport en de aanvullende rapportages voldoende milieu-informatie beschikbaar is om een besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning. In de aanvulling is onderzocht of en hoe de ambities voor duurzaamheid, energie en leefomgeving kunnen worden uitgewerkt in het bestemmingsplan. Daarbij verwijst de gemeente vooral naar het vestigingsbeleid van Groningen Seaports. Groningen Seaports stelt in haar vestigingsbeleid eisen aan duurzaamheid en energie die verder gaan dan de regels in het bestemmingsplan. De Commissie stelt daarmee vast dat de gemeente Delfzijl in haar bestemmingsplan niet zelf wil sturen op ambities, maar Groningen Seaports de ruimte laat voor eigen afwegingen.


Toetsingsadvies milieueffectrapport en aanvullingen wind en geur
Het aangepaste rapport onderbouwt helder hoe groot het windpark moet zijn op deze locatie. Duidelijk is dat variatie voor de opstelling van windturbines met minder effecten op landschap en leefomgeving niet realistisch zijn op deze locatie. Uit het aangepaste rapport wordt ook duidelijk hoe het nieuwe geurbeleid van de provincie kan worden doorvertaald in het gemeentelijk beleid. De Commissie vindt dat met het aangepaste rapport voldoende milieuinformatie beschikbaar is gekomen om een besluit te kunnen nemen over het geurbeleid in het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning voor het windpark.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie deelt de conclusie van het milieueffectrapport dat de ontwikkelingen die door het bestemmingsplan mogelijk worden gemaakt inpasbaar zijn binnen de wet- en regelgeving. Zij adviseert daarnaast om in een aanvulling op het milieueffectrapport in te gaan op belangrijke vragen die nu niet worden beantwoord. Namelijk, hoe kunnen ook de ambities die de provincie en gemeente hebben voor duurzaamheid, energietransitie en leefomgeving worden vertaald in het bestemmingsplan. Ga daarbij in op de planologische mogelijkheden van het bestemmingsplan om de ambities vast te leggen. Ook vraagt de Commissie aan te geven wat precies de energiedoelstelling is voor het windpark en wat dit betekent voor de uitwerking van alternatieven en de effecten op landschap en leefomgeving. De gemeente heeft aangegeven deze vragen uit te werken in een aanvulling. De aanvulling zullen zij voor een definitief toetsingsadvies voorleggen aan de Commissie.


Advies over reikwijdte en detailniveau
Vooruitlopend op het bestemmingsplan voor Oosterhorn stelt de provincie Groningen in samenspraak met de gemeenten Eemsmond en Delfzijl een regionale structuurvisie op. De Commissie adviseert aan te geven welke consequenties deze visie heeft voor de plannen op Oosterhorn.
De Commissie adviseert alternatieven uit te werken die zijn gebaseerd op de groene en grijze groeiscenario’s uit de Havenvisie 2030 van Groningen Seaports. Besteed binnen deze alternatieven aandacht aan de thema’s ecologie, energie, klimaat en leefomgeving.
Onderzoek de effecten op milieu, natuur, water, klimaat en energieopbrengst. Doe dit voor de windturbines gedetailleerd ten behoeve van de omgevingsvergunning. Werk de effecten op natuur uit in een Passende beoordeling.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Peter van der Boom, MA
ing. Rob Vogel
ir. Robbert de Vries
ir. Paul van Vugt
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Millenergy vof
Gemeente Delfzijl

Bevoegd gezag
Gemeente Delfzijl

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 09 mrt 2018