3024. N629 Oosterhout-Dongen

Gedeputeerde Staten van de provincie Noord-Brabant willen een nieuwe weg tussen Dongen en Oosterhout aanleggen om de bestaande N629 te ontlasten. Voordat Provinciale Staten over het Provinciaal Inpassingsplan (PIP) besluiten, zijn de milieugevolgen in een milieueffectrapport onderzocht. In haar voorlopig toetsingsadvies van 19 april 2018 concludeerde de Commissie dat er belangrijke informatie miste, onder andere over de effecten op de natuurgebieden De Blik en de Duiventoren. Provinciale Staten hebben de Commissie m.e.r. gevraagd om aanvullende informatie te beoordelen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
23-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
19-05-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht bij advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
23-01-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
24-01-2018 Kennisgeving MER
26-01-2018 Ter inzage legging MER
19-04-2018 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
19-04-2018 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-06-2018 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies over de aanvulling op het milieueffectrapport
De Commissie m.e.r. vindt dat het milieueffectrapport en de aanvulling nu voldoende informatie geven om het milieubelang goed te kunnen meewegen bij het besluit over het inpassingsplan voor de nieuwe N629.
De aanvullende informatie maakt duidelijk hoeveel natuurgebied moet worden gecompenseerd en op welke manier dat gedaan gaat worden. Duidelijk is nu dat de geluidssituatie verandert langs de bestaande en langs de nieuwe weg. Ook is goed onderbouwd dat nadelige effecten op zeer beschermde natuur door een toename van luchtverontreiniging zijn uitgesloten.


Voorlopig toetsingsadvies
In het milieueffectrapport zijn vijf alternatieven onderzocht en getoetst aan de gestelde doelen: doorstroming, verkeersveiligheid en leefbaarheid (oversteekbaarheid, geluid, luchtkwaliteit, gezondheid). De milieueffecten van de alternatieven zijn verschillend. Zo heeft het ene alternatief beperkte gevolgen voor het landschap, terwijl andere alternatieven daarop juist zeer negatief scoren. Bij het gekozen alternatief gaat meer waardevol bosgebied verloren bij Het Blik en De Duiventoren dan bij andere alternatieven, maar verbetert de verkeersafwikkeling aanzienlijk ten opzichte van de bestaande situatie. De Commissie adviseert duidelijker te maken in hoeverre de leefbaarheid in de omgeving van de bestaande N629 na realisatie van de nieuwe weg verbetert. Ook vindt zij dat het rapport moet laten zien hoe bij het compenseren van het verloren bosgebied versnippering en kwaliteitsverlies kan worden voorkomen. Daarnaast moet het rapport aantonen dat stikstofdepositie het Natura 2000-gebied de Biesbosch niet kan aantasten. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat over het PIP besloten wordt.

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de problemen helder te beschrijven en duidelijk te maken in hoeverre de voorgestelde alternatieven de (milieu)problemen oplossen. Zij adviseert in het verkeersonderzoek in het bijzonder in te gaan op fietsverkeer, openbaar vervoer en de meest overlastgevende verkeerstromen zoals vrachtverkeer. Hierdoor geeft het rapport straks een goede onderbouwing voor de te maken keuzes.
De Commissie adviseerde al eerder, zie project 1871.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Wim Keijsers
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant
Gemeente Dongen
Gemeente Oosterhout

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure

Bijgewerkt op: 07 jun 2018