3021. Provinciaal Milieu- en Waterplan 2016-2021 Noord Brabant

De Provincie Noord-Brabant stelt een nieuw Milieu- en Waterplan op voor de periode 2016-2021. In dit plan wordt het beleid vastgelegd waarmee de provincie streeft naar een duurzamere, gezondere en veilige fysieke leefomgeving. Omdat uit het plan activiteiten kunnen voortkomen met aanzienlijke milieugevolgen en/of gevolgen voor Natura 2000-gebieden wordt voor de besluitvorming over het PMWP de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
12-03-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
23-03-2015 Aankondiging start procedure
23-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
18-05-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
03-06-2015 Kennisgeving MER
08-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
10-06-2015 Ter inzage legging MER
24-08-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
15-09-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het aangepaste rapport maakt duidelijk dat het beleid voor grondwaterwinningen gevolgen kan hebben voor natuur. De Commissie adviseert om bij de uitwerking van dit beleid systematisch aandacht te besteden aan maatregelen om negatieve effecten op natuurgebieden te voorkomen.

De andere beleidsuitspraken uit het plan zijn nog niet goed op milieueffecten te beoordelen. Het plan richt zich vooral op het maken van afspraken met andere partijen en het doen van onderzoek. In het rapport zijn wel effecten van deze uitspraken opgenomen, maar deze moeten volgens de Commissie vooral worden gezien als kansen en risico’s op bepaalde effecten. Besluiten over concrete activiteiten worden pas later genomen. Pas dan kunnen daarvan ook de effecten bepaald worden


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het milieueffectrapport nog informatie ontbreekt die van belang is voor de besluitvorming. Uit het rapport is niet duidelijk tot welke (nieuwe) activiteiten het PMWP kan leiden en wat de verschillen zijn tussen het nieuwe en het oude beleid. Daardoor zijn ook de (milieu)effecten van het nieuwe plan niet goed te bepalen. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen voordat een besluit wordt genomen.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
Omdat nog niet goed duidelijk is over welke thema’s in het PMWP keuzes zullen worden gemaakt, adviseert de Commissie om bij het opstellen van het milieueffectrapport een aantal stappen te doorlopen. Het stappenplan zal duidelijk maken welke doelen met het plan behaald moeten worden, welke keuzemogelijkheden er zijn en welke effecten deze keuzes hebben voor bijvoorbeeld natuur, waterkwaliteit of gezondheid. Het rapport moet duidelijk maken in hoeverre de gestelde doelen met dit plan gehaald kunnen worden en welke aandachtspunten er zijn voor andere plannen, bijvoorbeeld op het gebied van verkeer en vervoer, energie, landbouw en natuur.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Tilly Fast
dr. Michiel van Pelt
ing. Rob Vogel
ir. Theo Witjes

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Noord-Brabant

Bevoegd gezag
Provincie Noord-Brabant

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C15.1 2011: grondwater onttrekken/infiltreren
D15.2 2011: grondwater onttrekken/infiltreren

Bijgewerkt op: 15 sep 2015