3020. Woningbouwlocatie De Krijgsman, gemeente Muiden

De KNSF wil op het terrein van de vroegere kruitfabriek in Muiden, ‘De Krijgsman’, maximaal 1300 woningen bouwen en een bedrijventerrein realiseren. De gemeente Muiden wil dit mogelijk te maken door het bestemmingsplan aan te passen. Voordat de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan is een milieueffectrapport opgesteld om de gevolgen van het plan in beeld te brengen. Eerder constateerde de Commissie dat informatie ontbrak. De raad heeft de Commissie nu gevraagd het aangevulde rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
04-02-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
12-03-2015 Aankondiging start procedure
18-03-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
17-04-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
12-05-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-06-2015 Kennisgeving MER
02-07-2015 Ter inzage legging MER
04-09-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
08-10-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat met de aanvulling er voldoende milieu-informatie aanwezig is om een afgewogen besluit te kunnen nemen over het bestemmingsplan. Uit het aangepaste rapport blijkt bijvoorbeeld dat het mogelijk is om de cultuurhistorisch waarden verder te behouden door maatregelen te nemen rond de Westbatterij in beperking van de afstand, dichtheid en hoogtes van de bebouwing. Ook is in de nieuwe wijk het woonklimaat qua geluid te verbeteren door bij de plaatsing van woningen rekening te houden met de belangrijkste geluidsbronnen.


Voorlopig toetsingsadvies
Bij de toetsing van het rapport constateert de Commissie enkele tekortkomingen. Uit het rapport blijkt dat de cultuurhistorische waarden centraal staan bij de planontwikkeling. Maar welke cultuurhistorische waarden nu precies wel en niet behouden kunnen blijven blijkt niet duidelijk uit het rapport. Ook leidt De Krijgsman tot een toename van stikstof op het Naardermeer. Het is nog niet duidelijk of het project valt onder het landelijke Programma Aanpak Stikstof. Dat Programma moet economische ontwikkelingen mogelijk maken en tegelijkertijd de natuurgebieden op peil brengen. Daarnaast zullen een aantal woningen te maken krijgen met een tamelijk hoge geluidsbelasting. Het rapport beschrijft niet alle mogelijke maatregelen om dit te verminderen. De Commissie adviseert het rapport aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over het plan. De gemeente heeft aangegeven op 11 september 2015 deze informatie aan te leveren.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
In de notitie waarin de gemeente beschrijft wat zij in het milieueffectrapport wil onderzoeken (de notitie R&D), wordt één alternatief voor het voornemen uitgewerkt. Normaal gesproken worden in een milieueffectrapport meerdere oplossingen onderzocht die milieuvoordelen bieden. In dit geval is dat niet gedaan, maar dat is geen probleem. De Commissie concludeert dat milieuoverwegingen en vooral cultuurhistorie een belangrijke rol hebben gespeeld bij de planuitwerking tot nu toe. Alternatieven met minder milieugevolgen zijn niet voorhanden. Voorzitter Marieke van Rhijn van de werkgroep van de Commissie hierover: “De grote cultuurhistorische waarden van het kruitfabriekterrein zijn erg belangrijk voor De Krijgsman.” Voor de transparantie is het nodig het keuzeproces tot nu toe goed te beschrijven in het rapport. Een ander belangrijk onderwerp is het effect van het plan op de natuur van het Naardermeer, door een toename van de uitstoot door verkeer. De Commissie adviseert aan dat onderwerp zeker ook voldoende aandacht te besteden in het rapport.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Dick Hamhuis
drs. Wilfried Hessing
ir. Joep Lax
drs. Allard van Leerdam
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Willemijn Smal

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Muiden

Bevoegd gezag
Gemeente Muiden

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D11.2 2011: stedelijk project

Bijgewerkt op: 09 okt 2015