3018. Herziening bestemmingsplan Bonte Koeweg 4 in Baak, gemeente Bronckhorst

Het melkrundveebedrijf J. Pardijs, dat nu nog is gevestigd aan de Beckenstraat in Vierakker, wil verplaatsen naar de Bonte Koeweg in Baak. Het gaat om een veehouderij voor 170 melkkoeien en 114 stuks jongvee. Hiervoor herziet de gemeente Bronckhorst het bestemmingsplan. De gevolgen zijn onderzocht in een milieueffectrapport.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-02-2015 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
17-02-2015 Aankondiging start procedure
19-02-2015 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
01-04-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
08-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
08-07-2015 Kennisgeving MER
09-07-2015 Ter inzage legging MER
14-07-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het rapport de milieugevolgen goed beschrijft. Het rapport maakt duidelijk dat de gevolgen voor de leefomgeving (lucht, geur, geluid) beperkt zijn, omdat het bedrijf op voldoende afstand van gevoelige bestemmingen, zoals woningen blijft. Uit het rapport blijkt dat, als er geen maatregelen worden getroffen, de veehouderij negatieve gevolgen heeft voor omliggende natuurgebieden, zoals het Natura-2000 gebied Rijntakken. De oorzaak hiervan is luchtverontreiniging vanuit het bedrijf (uitstoot van ammoniak). Om deze gevolgen teniet te doen, heeft het bedrijf ammoniakrechten aangekocht van omliggende bedrijven die gaan stoppen (‘saldering’). Dit is goed uitgewerkt in het rapport.

Advies Reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert om in het rapport te onderzoeken wat de milieugevolgen zijn als het aantal runderen in het bedrijf gelijk is aan het maximum dat volgens het bestemmingsplan is toegestaan. Een belangrijk aandachtspunt in het rapport zijn de gevolgen van de ammoniak die uit het bedrijf vrijkomt, voor natuurgebieden die daarvoor gevoelig zijn, zoals de uiterwaarden van de IJssel en de landgoederen Brummen. Als blijkt dat verplaatsing leidt tot schade aan de natuur, moet worden gezocht naar maatregelen om die schade te voorkomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
Willem Foppen
ing. Marc Pijnenburg

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: ir. Marijke Bremmer

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
H. Pardijs

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.3 Plan-m.e.r. vanwege passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 14 jul 2015