3017. Bestemmingsplan buitengebied gemeente Gorinchem

De gemeente Gorinchem wil een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied vaststellen. Uitgangspunt is het behoud en waar mogelijk versterken van de ruimtelijke kwaliteiten van het buitengebied. Het nieuwe plan wil vergroting van de bouwblokken van acht veehouderijen mogelijk maken. Daarnaast kunnen op de bouwblokken kleine windmolens geplaatst worden. Verder komen er mogelijkheden voor kleinschalig kamperen en bed and breakfast-faciliteiten. Voordat de gemeenteraad van Gorinchem hierover besluit zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport. De gemeenteraad heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
21-06-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-06-2017 Kennisgeving MER
28-06-2017 Ter inzage legging MER
07-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het rapport blijkt dat de natuur in de gebieden Lingegebied & Diefdijk Zuid, De Biesbosch en Het Loevestein, Pompveld & Kornsche Boezem teveel schade ondervindt door de stiksofuitstoot van veehouderijen. In het bestemmingsplan is daarom geregeld dat veehouderijen alleen mogen uitbreiden als hun stikstofdepositie niet toeneemt. Dat is mogelijk door maatregelen als luchtwassers en andere technieken die zorgen dat stallen minder stikstof uitstoten. In het rapport ontbreekt echter duidelijke informatie over de gehanteerde uitgangspunten voor het bepalen van de maximale uitstoot van stikstof vanuit de veehouderijen. Daardoor kan niet goed bepaald worden welke maatregelen nodig zijn per veehouderij om negatieve gevolgen voor kwetsbare natuur te voorkomen. Misschien zijn extra maatregelen nodig of zijn minder uitbreidingsmogelijkheden mogelijk, dan nu in het rapport in beeld is gebracht. De Commissie adviseert het milieueffectrapport op deze punten aan te vullen en de voorwaarden zo nodig bij te stellen voordat de gemeente een besluit neemt over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Sjoerd Bokma

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: Hester Lindeboom

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Gorinchem

Bevoegd gezag
Gemeente Gorinchem

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 11 dec 2017