3004. Capaciteitsuitbreiding A1, Apeldoorn - Azelo

De minister van Infrastructuur en Milieu wil de problemen met de doorstroming en verkeersveiligheid op de A1 tussen Apeldoorn en knooppunt Azelo verminderen door de snelweg over het hele tracé te verbreden. De minister besluit later over het Tracébesluit. Voorafgaand hieraan worden de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De minister heeft de Commissie m.e.r. gevraagd advies uit te brengen over de gewenste inhoud van het rapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-12-2014 Aankondiging start procedure
12-12-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
25-02-2015 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
persbericht
Toetsing
04-05-2017 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-06-2017 Kennisgeving MER
30-06-2017 Ter inzage legging MER
21-09-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport gaat niet in op positieve (milieu)gevolgen die verlaging van de maximumsnelheid naar 100 kilometer per uur heeft, zoals voordelen voor de verkeersdoorstroming, de verkeersveiligheid en de leefomgeving (minder geluid en luchtverontreiniging). De Commissie vindt dit onderzoek essentieel voor een goede afweging van het milieubelang door de minister bij het Tracébesluit.
Uit het rapport blijkt ook dat de huidige geluidbelasting langs de A1 erg hoog is en dat door dit project ondanks maatregelen het aantal (ernstig) geluidgehinderden toeneemt. In het rapport is niet onderzocht in hoeverre de geluidbelasting omlaag kan, bijvoorbeeld door het toepassen van stiller asfalt (dubbellaags ZOAB) en het plaatsen van extra geluidschermen of -wallen. Hierdoor kan de minister hier geen rekening mee houden.
De Commissie vindt het rapport dan ook niet compleet. Zij adviseert de minister te wachten met het Tracébesluit en het rapport te laten aanpassen, zodat zij met de resultaten hiervan rekening kan houden bij haar afwegingen.

 

Advies over reikwijdte en detailniveau
Het plan heeft al een lange geschiedenis en voor de problemen op dit deel van de A1 zijn al verschillende onderzoeken gedaan. De Commissie adviseert daarom in het milieueffectrapport de uitkomsten van deze onderzoeken samen te vatten, zodat overzicht ontstaat. Daarmee wordt ook de onderbouwing van de uiteindelijke keuze duidelijker. De Commissie adviseert in het rapport ook varianten te onderzoeken met mogelijke milieuvoordelen. Bijvoorbeeld een gefaseerde aanleg van de verbreding of een variant met een lagere maximum snelheid, die de kans op files en ongevallen verkleint en tegelijkertijd een toename van geluidhinder en schade aan natuur, voor bijvoorbeeld de gebieden Veluwe en IJsseluiterwaarden voorkomt.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

mr. Jade Gundelach
drs. Sjef Jansen
drs. Marinus Kooiman
ing. Ben Peters
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rijkswaterstaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Infrastructuur en Milieu

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg

Bijgewerkt op: 02 okt 2017