2998. Veehouderij Beldsweg 20 te Ambt Delden, gemeente Hof van Twente

De maatschap Buschers – Janssen wil haar geitenhouderij, gelegen aan de Beldsweg te Ambt Delden, uitbreiden van bijna 2.600 naar iets meer dan 5.400 melk- en opfokgeiten. Daartoe worden stallen vernieuwd en bijgebouwd. Ter onderbouwing van een besluit over de omgevingsvergunning zijn de milieugevolgen onderzocht. De gemeente Hof van Twente heeft de Commissie gevraagd het milieueffectrapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-12-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-12-2015 Kennisgeving MER
23-12-2015 Ter inzage legging MER
21-03-2016 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport besteedt vooral aandacht aan de effecten van de uitbreiding op de luchtkwaliteit, de geurhinder en de natuur. Het onderzoek naar gevolgen voor het landschap en voor archeologische waarden zal pas worden uitgevoerd bij de voorbereiding van de bouwfase. Omdat de bevindingen uit dat onderzoek nog invloed kunnen hebben op de uitbreiding van het bedrijf, moet het volgens de Commissie worden uitgevoerd voordat de gemeente een besluit over de omgevingsvergunning neemt.

De Commissie adviseert dan ook om eerst een aanvulling op te stellen over de gevolgen van de uitbreiding voor het landschap en de archeologie en pas daarna een besluit te nemen over de vergunning.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen

Voorzitter: ir. Jan Jaap de Graeff
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Maatschap H&W Buschers

Bevoegd gezag
Gemeente Hof van Twente

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.2 Project m.e.r. beperkte procedure
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 21 mrt 2016