2972. Bestemmingsplan buitengebied Skarsterlân, gemeente De Friese Meren

De gemeente De Friese Meren stelt een nieuw bestemmingsplan vast voor het buitengebied van de voormalige gemeente Skarsterlân. Het plan bevat regels voor de uitbreiding van agrarische bedrijven. De milieugevolgen hiervan zijn in een milieueffectrapport onderzocht. De gemeenteraad van de Friese Meren heeft de Commissie gevraagd het rapport te toetsen.

Procedure en adviezen

Toetsing
26-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
13-10-2014 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
15-01-2015 Advies uitgebracht
Persbericht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het herziene rapport geeft veel goede informatie. Het biedt gedetailleerde informatie over de huidige situatie in het plangebied. Ook is gekeken naar de verandering in geur-effecten voor woningen in de omgeving van veehouderijen.

De Commissie vindt dat er met de informatie in het aangevulde rapport een uitvoerbaar alternatief is voor de uitbreiding van agrarische bedrijven zonder dat daarbij schade door stikstof aan nabijgelegen natuurgebieden Alde Feanen, Rottige Meente en Brandemeer optreedt. De Commissie wijst erop dat de benodigde maatregelen voor dit alternatief nog niet in het ontwerpbestemmingsplan zijn opgenomen.

Voorlopig Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is onduidelijk over de milieueffecten die op dit moment in het buitengebied optreden. Er is waarschijnlijk sprake van een overschatting van de milieueffecten in de huidige situatie, waardoor de extra milieueffecten van de nieuwe mogelijkheden onterecht ‘meevallen’, bijvoorbeeld bij luchtverontreiniging en geuroverlast. Het rapport geeft geen informatie over de mogelijke verslechtering in geur wanneer de melkveebedrijven gebruik maken van de ontwikkelingsruimte. Tot slot stelt het rapport dat schade aan beschermde natuur zoals in het gebied Alde Feanen, Rottige Meente en Brandemeer (Natura 2000) is uit te sluiten. De Commissie vindt deze conclusie niet goed onderbouwd. De Commissie adviseert om een aanvulling op het rapport te maken voordat een besluit wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hilko Ellen
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Kees Linse
Werkgroepsecretaris: ir. Corrie Smit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente De Fryske Marren

Bevoegd gezag
Gemeente De Fryske Marren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Friesland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 15 jan 2015