2964. Uitbreiding van de Hydrocracker installatie ExxonMobil Raffinaderij Rotterdam

Esso Nederland B.V. wil de hydrocracker installatie van de ExxonMobil Raffinaderij te Rotterdam in het Botlekgebied uitbreiden om zo uit een hoogzwavelige oliestroom die nu nog wordt verkocht, hoogwaardige producten (brandstoffen en basisoliën) te maken. Voor opslag van deze nieuwe additionele producten zijn extra opslagtanks nodig. Voor de besluitvorming over een Omgevingsvergunning wordt een milieueffectrapport opgesteld.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
24-06-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-06-2014 Aankondiging start procedure
26-06-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
26-08-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
26-02-2015 Ter inzage legging MER
29-04-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het rapport is goed leesbaar en geeft een uitgebreide en complete beschrijving van de milieugevolgen van de uitbreiding van de hydrocrackerinstallatie. Daaruit blijkt dat de milieueffecten zeer beperkt van omvang zijn vergeleken met de bestaande situatie.
In het rapport zijn verschillende varianten onderzocht die milieuwinst opleveren door energie te besparen en waardoor er minder uitstoot van fijnstof en CO2 is. Daaruit blijkt dat de milieuwinst van de varianten heel beperkt zijn. Deze varianten worden vanwege de hogere investeringskosten daarom niet toegepast.

 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het milieueffectrapport in ieder geval in te gaan op:

  • De verschillende keuzes die voorliggen bij het uitwerken van de voorgenomen activiteit ter onderbouwing van het voorkeursalternatief.
  • Energie- en massabalans, waterbehandeling, storingen en ‘by-pass bedrijf’ en maatregelen ter vermindering van de milieugevolgen.
  • Een effectbeschrijving waarbij het accent ligt op woon- en leefmilieu (lucht, geluid, externe veiligheid), natuur en water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Joost van der Pluijm
ir. Huub Stassen
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Esso Nederland B.V.

Bevoegd gezag
DCMR Milieudienst Rijnmond
Provincie Zuid-Holland

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
001.1 Project m.e.r. uitgebreide procedure
D25.1-4 2011: opslag olie, (petro)chemische producten, brandstoffen

Bijgewerkt op: 23 dec 2015