2950. Bestemmingsplan buitengebied Roosendaal- Nispen

De gemeente Roosendaal stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het Buitengebied Roosendaal Nispen. Het is de bedoeling om, binnen de randvoorwaarden die gelden vanuit onder meer landschap, natuur en cultuurhistorie, de verschillende functies in het buitengebied ontwikkelruimte te geven.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-05-2014 Kennisgeving MER
02-06-2014 Ter inzage legging MER
13-06-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
04-09-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport is goed leesbaar en bevat veel nuttige informatie over het beleid, de bestaande situatie en het voornemen, zoals dat in het ontwerpbestemmingsplan is opgenomen. Maar de Commissie vindt de effectbeschrijving voor een aantal punten op een te hoog abstractieniveau en onvolledig uitgewerkt, waardoor op de aspecten geur en stikstofdepositie essentiële informatie ontbreekt om het milieubelang een volwaardige plaats te geven bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. Het rapport toont niet aan of alle ontwikkelruimte die nu in het plan geboden wordt, ook daadwerkelijk ingevuld kan worden. Daardoor beschrijft het rapport geen uitvoerbaar alternatief.
De gemeente heeft aangegeven bij de verdere planvoorbereiding met de opmerkingen van de Commissie rekening te houden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Roosendaal

Bevoegd gezag
Gemeente Roosendaal

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 04 sep 2014