2898. Aanpassing N207 zuid, provincie Zuid-Holland

De provincie Zuid-Holland wil de bereikbaarheid in de Greenport Boskoop vergroten en de leefbaarheid in de kernen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda verbeteren. Hiervoor zijn verschillende oplossingen onderzocht variërend van nieuwe verbindingswegen, passages en aansluitingen. Voordat de gemeenteraden van Alpen aan den Rijn en Waddinxveen een besluit nemen zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. De Commissie m.e.r. is gevraagd de inhoud van het milieueffectrapport tussentijds te toetsen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
10-06-2014 Aankondiging start procedure
12-06-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
04-09-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Tussentijdse toetsing
19-12-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-02-2016 Advies uitgebracht
Tussentijds toetsingsadvies
Persbericht tussentijds toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Tussentijds toetsingsadvies
De Commissie vindt dat alle relevante thema’s en milieueffecten goed zijn onderzocht in het rapport. De effecten worden echter in gemiddelden voor het hele gebied weergegeven en daardoor is niet duidelijk in hoeverre de bereikbaarheid rond de Greenport Boskoop wordt vergroot en de leefbaarheid in de kernen tussen Alphen aan den Rijn en Gouda verbetert. De Commissie adviseert in het milieueffectrapport de effecten vooral te presenteren op het niveau van de drie deelgebieden.


Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert de oplossingen voor de bereikbaarheid en leefbaarheid in het Greenport Boskoop gebied gedetailleerd te beschrijven en te onderbouwen. Maak een analyse van de huidige en toekomstige verkeersproblemen, zoals de verkeersintensi-teit verdeeld naar personenauto’s en vrachtverkeer. Beschrijf de geluidsbelasting, verkeersveiligheid en luchtkwaliteit in Hazerswoude-Dorp, Boskoop en Waddinxveen, voor de huidige situatie, maar ook voor de verschillende oplossingen en met het oog op de bestaande beleidsambities.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Henk Everts
ing. Jan van der Grift
ir. Henk Otte
ir. Paul van Vugt

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Annemarie Wagenmakers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Zuid-Holland

Bevoegd gezag
Gemeente Waddinxveen
Gemeente Alphen aan den Rijn

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C01.2 2011: auto(snel)weg
D01.2 2011: weg>= 4 rijstroken

Bijgewerkt op: 09 feb 2016