2888. Structuurvisie Schaliegaswinning

De minister van Economische Zaken wil, samen met de minister van Infrastructuur en Milieu, een besluit nemen over schaliegaswinning. Ten eerste wil hij bepalen of hij schaliegaswinning in Nederland wil toestaan. Zo ja, dan wil hij in de Structuurvisie Schaliegas vastleggen in welke gebieden en onder welke voorwaarden opsporing en winning van schaliegas kan plaatsvinden. De effecten van schaliegaswinning op mens, natuur en milieu worden onderzocht in een plan-milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
27-05-2014 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
28-05-2014 Aankondiging start procedure
29-05-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
09-09-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Persbericht
Toetsing
22-11-2016 Ter inzage legging MER
20-02-2017 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het milieueffectrapport Schaliegas is van goede kwaliteit. Het onderzoek concludeert op juiste gronden dat de onzekerheden en kennisleemtes bij schaliegaswinning op dit moment te groot zijn om een verantwoord besluit over de winning van schaliegas te kunnen nemen.
 

Advies reikwijdte & detailniveau
In de fase van reikwijdte en detailniveau wordt bepaald welke zaken in het plan-milieueffectrapport uitgewerkt en onderzocht moeten worden.
De Commissie m.e.r. adviseert om in het milieueffectrapport voor de Structuurvisie Schaliegas informatie op te nemen over zowel de ‘of-vraag’ (‘nut en noodzaak’) als de ‘waar-vraag’ (in welke gebieden). Hoewel het beantwoorden van de ‘waar-vraag’ afhangt van het antwoord op de ‘of-vraag’ vindt de Commissie het logisch dat de informatie hiervoor gelijktijdig in het rapport bijeengebracht wordt, omdat informatie over effecten op mens, natuur en milieu voor het beantwoorden van beide vragen nodig is.


De Commissie adviseert in het rapport bij het beantwoorden van de ‘of-vraag’ op zoek te gaan naar de balans tussen milieu- en economische effecten. In het rapport moeten de effecten van een toekomst met schaliegas vergeleken worden met een toekomst zonder schaliegas. Hiervoor kunnen verschillende scenario’s gebruikt worden.


Bij het beantwoorden van de ‘waar-vraag’ moet goed onderbouwd worden in welke gebieden en op welke dieptes schaliegasboringen wel of niet toegestaan kan worden en onder welke voorwaarden. De criteria voor deze keuze moeten goed uitgewerkt worden.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Robert Hack
ir. Hans Huizer
mr. dr. Marcel Soppe
ir. Kuindert van der Spek
ing. Rob Vogel
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 02 apr 2019