2882. Bestemmingsplan buitengebied Someren 2014

De gemeente Someren stelt een nieuw bestemmingsplan voor het buitengebied op. Het bestemmingsplan is kaderstellend voor onder andere uitbreiding van veehouderijen. Voor de besluitvorming over het plan wordt de m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
06-02-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-02-2014 Kennisgeving MER
27-02-2014 Ter inzage legging MER
20-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Dit bestemmingsplan heeft betrekking op een gedeelte van het buitengebied van de gemeente. Voor dit gedeelte is in 2011 reeds een bestemmingsplan opgesteld, maar dit plan is door de Raad van State vernietigd wegens het ontbreken van een MER. Voor het resterende deel van het buitengebied is in 2013 een bestemmingsplan en een MER opgesteld. Zie hiervoor projectnummer 2758.

Toetsingsadvies
De Commissie vindt het MER goed leesbaar en overzichtelijk, vooral voor de onderdelen landschap, cultuurhistorie en flora en fauna. In het MER ontbreekt echter op een aantal onderdelen informatie die de Commissie van belang vindt voor het te nemen besluit:

  • Voorafgaand aan het bestemmingsplan 2014 zijn al in 2011 en 2013 plannen voor het buitengebied opgesteld. In het MER is niet duidelijk welke ontwikkelingsmogelijkheden de verschillende plannen precies bieden. Daardoor zijn mogelijk de cumulatieve gevolgen voor het milieu onderschat
  • Er is niet aangetoond dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omliggende Natura 2000-gebieden kan worden uitgesloten, omdat de effectiviteit en de haalbaarheid van maatregelen die hiervoor nodig zijn niet voldoende zijn onderzocht.

De Commissie adviseert het bevoegd gezag een aanvulling op te stellen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Hay Hendriks
Beno Koolstra, MSc
drs. ing. Fon ten Thij

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Pieter Jongejans

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Someren

Bevoegd gezag
Gemeente Someren

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 23 dec 2020