2872. Bestemmingsplan Omgeving Nauerna, gemeente Zaanstad

De gemeente Zaanstad wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor de Nauernasche polder en omgeving. Aanleiding is de uitbreiding van een stortplaats voor gevaarlijke en niet-gevaarlijke stoffen, de aanleg van een bedrijfsterrein voor afvalverwerking en de verplaatsing van een loswal naar het Noordzeekanaal. Voordat de gemeenteraad van Zaanstad besluit over het plan, zijn de milieugevolgen onderzocht in een milieueffectrapport. Eerder constateerde de Commissie m.e.r. dat het rapport nog niet compleet was. Daarom heeft de gemeente het rapport aangepast. De gemeente heeft de Commissie gevraagd het rapport opnieuw te toetsen.  

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
09-04-2014 Aankondiging start procedure
14-04-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
28-01-2015 Kennisgeving MER
29-01-2015 Ter inzage legging MER
27-05-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
persbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
28-10-2016 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
22-12-2016 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De uitbreiding van de stortcapaciteit is inmiddels vergund. De milieueffecten daarvan worden daarom niet meer in het milieueffectrapport bekeken. Het rapport brengt de milieueffecten van het plan goed in beeld. De Commissie gaat er daarbij vanuit dat de eindafwerking van de stortplaats op 1 april 2022 is afgerond, zodat vanaf die datum de omgeving, zoals in het rapport is beschreven, geen overlast van de stortplaats meer ondervindt. De Commissie merkt op dat de groengebieden die als buffer dienen tussen de bedrijven en woningen alleen worden gerealiseerd als het bedrijventerrein op de Nauernasche Polder komt. Als het bedrijventerrein op HoogTij komt, wordt de groenstrook kleiner.


Voorlopig toetsingsadvies
De Commissie adviseerde in 2014 om in het rapport het bestaande bedrijventerrein HoogTij als alternatieve locatie te onderzoeken. Bij het onderzoek zijn de effecten van het bedrijfsterrein voor afvalverwerking afgezet tegen HoogTij als agrarisch gebied. Volgens de commissie moeten de effecten worden afgezet tegen een volledig ingericht bedrijventerrein. Ook ontbreekt informatie over de effecten van de toename van stikstofdepositie op het Natura 2000-gebied Polder Westzaan door de uitbreiding van de afvalverwerking en toename van scheepvaart. De Commissie adviseert om het rapport op deze punten aan te vullen.
 

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie adviseert in het MER in ieder geval de volgende informatie op te nemen:

  • Een helder onderscheid van het voornemen en de milieueffecten in twee fases: stortfase tot 1 april 2022 en de permanente fase met bedrijfsterrein na 1 april 2022.
  • Een beschrijving van de milieueffecten van een volwaardig alternatief met het permanente bedrijfsterrein en (openbare) loswal op Hoogtij waarbij een relatie wordt gelegd met de visie voor een toekomstige ruimtelijke kwaliteit.
  • Een beschrijving van de positieve en negatieve effecten op de leefomgeving, het landschap en de natuur waaronder het Natura 2000-gebied Polder Westzaan.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Jan Bakker
ir. Casper van der Giessen
drs. Frank Wijnants

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Zaanstad
Afvalzorg, locatie Nauerna

Bevoegd gezag
Gemeente Zaanstad

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C04 2011: haven/pier
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 13 jan 2017