2869. Bestemmingsplan landelijk gebied gemeente Schermer

De gemeente Schermer stelt een nieuw bestemmingsplan voor het landelijk gebied op. Omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r. (beoordelings)plichtige activiteiten en omdat er voor het plan een Passende beoordeling is opgesteld is het voornemen plan-MER plichtig. De belangrijkste effectbeschijvingen in het MER hebben betrekking op de uitbreidingsmogelijkheden van de veehouderijen.

Procedure en adviezen

Toetsing
11-03-2014 Kennisgeving MER
12-03-2014 Ter inzage legging MER
08-05-2014 Voorlopig advies uitgebracht
16-05-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie signaleert bij de toetsing van het milieueffectrapport een aantal tekortkomingen. Zij acht het opheffen ervan essentieel voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan. De tekortkomingen betreffen:

  • De beoordeling van de stikstofdepositie; een uitvoerbaar alternatief ontbreekt, de beoordeling van de gevolgen van de stikstofemissies is in het rapport niet goed uitgewerkt.
  • De beoordeling van de geuremissie; er is geen rekening gehouden met de emissie van de nevenactiviteit intensieve veehouderij.
  • De gevolgen van de toegestane ontwikkelingen voor weidevogelgebieden; in het rapport wordt hier nauwelijks op ingegaan.
  • Het landschap; informatie over de gevolgen van diverse toegestane activiteiten voor landschappelijke en cultuurhistorische waarden is onvoldoende of ontbreekt geheel.

De Commissie adviseert om eerst een aanvulling op het milieueffectrapport op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Roeland During
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Schermer/ PER 01-01-2015 GEMEENTE ALKMAAR

Bevoegd gezag
Gemeente Schermer/PER 01-01-2015 GEMEENTE ALKMAAR

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 16 mei 2014