2863. Bestemmingsplan buitengebied Zelhem

De gemeente Bronckhorst herziet het bestemmingsplan 'Buitengebied Zelhem 2011'. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
20-11-2013 Kennisgeving MER
21-11-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-11-2013 Ter inzage legging MER
Toetsing aanvuling op het MER
12-02-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies MER en aanvulling op het MER
Tijdens de toetsing heeft de Commissie laten weten dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig was of geen goed beeld gaf. De tekortkomingen hadden betrekking op:

  • Het ontbreken van een alternatief waarmee de zekerheid verkregen is dat geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden plaatsvindt.
  • Onvoldoende informatie over het aspect geurhinder in het MER.
  • Ontbrekende informatie over de gevolgen van het plan.

Naar aanleiding van deze tekortkomingen heeft de gemeente tijdens de toetsingsperiode een aanvulling op het MER opgesteld. De Commissie vindt dat het MER samen met de aanvulling de essentiële informatie bevatten om het milieubelang volwaardig mee te wegen bij de besluitvorming over het bestemmingsplan.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
drs. Sjef Jansen
mr. ing. René van Lieshout

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bronckhorst

Bevoegd gezag
Gemeente Bronckhorst

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 13 mrt 2014