2858. Bestemmingsplan buitengebied Neerijnen

De gemeente Neerrijnen herziet haar bestemmingsplan buitengebied. Het bestemmingsplan biedt het kader voor uitbreiding van veehouderijen en concentratie van glastuinbouwbedrijven. Vanwege de nabijheid van Natura 2000-gebieden en omdat het bestemmingsplan kaderstellend is voor m.e.r.-(beoordelings)plichtige activiteiten is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
30-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
07-11-2013 Kennisgeving MER
08-11-2013 Ter inzage legging MER
14-01-2014 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft een goed beeld van de trends en ontwikkelingen in de landbouw in de regio en in de gemeente. Alle milieugevolgen zijn goed beschreven, met uitzondering van één onderdeel. Uit het MER blijkt dat aantasting van natuurlijke kenmerken in Natura 2000-gebieden vanwege een toename in de stikstofdepositie niet uitgesloten kan worden. Het MER beschrijft staltechnieken waardoor uitbreiding van het aantal dieren in het buitengebied mogelijk is. Deze technieken zijn echter onvoldoende effectief om de maximale ontwikkelruimte van het bestemmingsplan te bieden waarbij aantasting van natuurlijke kenmerken voorkomen kan worden. Dat betekent dat in het MER nog een beschrijving van sturingsmogelijkheden of maatregelen ontbreekt die voldoende effectief zijn om deze maximale ontwikkelruimte van het bestemmingsplan te kunnen bieden. De Commissie adviseert om op dit punt eerst een aanvulling op het MER op te stellen en pas daarna een besluit te nemen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Marlies Verspui

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ir. Bart Barten

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Neerijnen

Bevoegd gezag
Gemeente Neerijnen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 14 jan 2014