2854. Bufferzone Zuid, Bargerveen

De gemeente Emmen wil, samen met enkele partners, aan de zuidzijde van het Natura 2000-gebied Bargerveen een 500 meter brede hydrologische bufferzone inrichten. Hiermee wordt het waterpeil in het Bargerveen verhoogd en de natuur hersteld. Het water dat hiervoor nodig is komt uit het omringende landbouwgebied en uit het Dommerskanaal. Voordat de gemeenteraad een besluit neemt over het bestemmingsplan, zijn de milieugevolgen van het plan onderzocht in een milieueffectrapport.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
25-03-2014 Aankondiging start procedure
25-03-2014 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-05-2014 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
21-01-2021 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
23-06-2021 Toetsingsadvies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Persbericht
Toetsing aanvulling op het MER
18-07-2022 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie toetst op dit moment het milieueffectrapport en de aanvulling daarop.

Voorlopig toetsingsadvies
Onzeker is nog in welke mate de bufferzone het waterpeil in het Bargerveen verhoogt. De verhoging hangt af van het effect van het afgraven van het in de bufferzone en de hoeveelheid water die kan worden aangevoerd in (zeer) droge jaren. Het milieueffectrapport geeft daarover nog onvoldoende informatie. Ook de gevolgen van de aanleg van een kwelsloot, en van beregeningsputten in het omringende landbouwgebied vragen nog om meer uitwerking in het milieueffectrapport. 
De gemeente heeft aangegeven het milieueffectrapport aan te passen en daarna opnieuw te laten beoordelen door de Commissie.

Advies reikwijdte en detailniveau
Beschrijf in het milieueffectrapport in ieder geval: 

  • de historie van de planvorming inclusief de overwogen alternatieven en een (milieu-)onderbouwing van het voorkeursalternatief.
  • de mogelijke varianten voor de realisering van de watervoorziening, waterafvoer, natuurwaarden en landschappelijke inrichting in samenhang en de voorkeursvariant.
  • de positieve en/of negatieve effecten van de varianten voor waterkwantiteit en –kwaliteit (zowel winter als zomersituatie), natuur, landschap, cultuurhistorie, landbouw en recreatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Sjef Jansen
dr. Vincent Post

Voorzitter: drs. Marieke van Rhijn
Werkgroepsecretaris: dr. Geert Draaijers

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Drenthe

Bevoegd gezag
Gemeente Emmen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Drenthe


Bijgewerkt op: 14 okt 2022