2851. Bestemmingsplan buitengebied Drimmelen

De gemeente Drimmelen wil een nieuw bestemmingsplan vaststellen voor het buitengebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor onder meer de uitbreiding van veehouderijen en er vanwege mogelijke gevolgen voor nabijgelegen natuurgebieden een passende beoordeling is gemaakt, is er een MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
15-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
24-10-2013 Kennisgeving MER
25-10-2013 Ter inzage legging MER
18-12-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
03-01-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
14-02-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Tijdens de toetsing liet de Commissie weten dat het MER op een aantal onderdelen onvolledig was of geen goed beeld gaf. Het ging om

  • Het ontbreken van een alternatief waarmee de zekerheid werd verkregen dat er geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden zou plaatsvinden en het ontbreken van duidelijkheid over de uitgangspunten van de beoordelingen en uitwerking van alternatieven.
  • De onvoldoende aansluiting tussen het MER en het bestemmingsplan.
  • De onvoldoende beschouwing van de effecten van het aspect geurhinder.
  • Het ontbreken van een beschouwing van de gevolgen van het plan voor de waterkwaliteit.

De gemeente besloot een aanvulling op het MER op te stellen. De Commissie vindt dat de aanvulling aan een groot deel van bovengenoemde tekortkomingen tegemoet is gekomen. In het MER en de aanvulling samen ontbreekt echter nog essentiële informatie om het milieubelang volwaardig te kunnen meewegen bij de besluitvorming:

  • De in het MER genoemde alternatieven zijn niet uitgewerkt. Een alternatief waarmee de zekerheid verkregen is dat bij de uitvoering van het plan geen aantasting van de natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden plaatsvindt, ontbreekt.
  • Doordat na het opstellen van het MER het plan is gewijzigd, worden de milieugevolgen van het voornemen niet weergegeven. Daardoor is op grond van het MER niet vast te stellen of met het voornemen wel de zekerheid wordt geboden dat geen aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden plaatsvindt.

De Commissie adviseert om de ontbrekende informatie aan te vullen voordat het besluit over het bestemmingsplan wordt genomen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
Willem Foppen
drs. Allard van Leerdam

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Drimmelen

Bevoegd gezag
Gemeente Drimmelen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 14 feb 2014