2846. Bestemmingsplan Buitengebied Noord, Bergen op Zoom

De gemeente Bergen op Zoom stelt een nieuw bestemmingsplan op voor het buitengebied Noord. Omdat het plan kaderstellend is voor m.e.r(beoordelings)-plichtige activiteiten en deze activiteiten mogelijk effecten op Natura 2000-gebieden hebben wordt de m.e.r-procedrue doorlopen.

Procedure en adviezen

Toetsing
23-09-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
27-09-2013 Kennisgeving MER
30-09-2013 Ter inzage legging MER
10-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Uit het MER blijkt duidelijk dat met name de stikstofproblematiek beperkend werkt op het voornemen. In het MER wordt een alternatief voorgesteld met als uitgangspunt dat de stikstofbelasting op Natura 2000-gebieden niet toeneemt en er ontwikkelingsmogelijkheden zijn voor de agrarische sector.
De Commissie signaleert bij toetsing van het MER een aantal tekortkomingen:

  • Onduidelijk is of de in het MER voorgestelde (en in de planregels overgenomen) mitigerende maatregelen ter voorkoming van extra stikstofdepositie op Natura 2000 uitvoerbaar zijn.
  • Het MER geeft onvoldoende inzicht in de aanwezigheid van beschermde soorten en wezenlijke kenmerken van de Ecologische hoofdstructuur, de mogelijke effecten van het voornemen daarop en de te nemen maatregelen.
  • Het MER geeft geen inzicht in mogelijke effecten op het landschap als gevolg van onder andere de ontwikkelingsmogelijkheden voor boomteelt.

De Commissie adviseert voorafgaand aan de besluitvorming over het bestemmingsplan een aanvulling op het MER op te stellen.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gerwin Gabry
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: drs. ing. Jan Bout
Werkgroepsecretaris: ing. Gerard Elbertsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bergen op Zoom

Bevoegd gezag
Gemeente Bergen op Zoom

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 dec 2013