2843. Vijfde Actieprogramma Nitraatrichtlijn

De Staatssecretaris van Economische Zaken en de Staatssecretaris van Infrastructuur en Milieu hebben een concept van het Vijfde Nederlandse Actieprogramma Nitraatrichtlijn opgesteld. Aanleiding hiervoor is dat het Vierde Nederlandse Actieprogramma in 2013 afloopt, maar in een aantal gebieden de belasting van stikstof en fosfaat nog te hoog is. Ook dient het actieprogramma ertoe om de derogatie van de Nitraatrichtlijn voor de periode 2014-2017 voort te zetten.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-10-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
16-10-2013 Kennisgeving MER
16-10-2013 Ter inzage legging MER
12-12-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie heeft het MER getoetst en signaleert daarbij de volgende tekortkoming:

Een duidelijk navolgbare vertaalslag van ambities naar concrete doelen, zodat het voornemen en de alternatieven op doelbereik kunnen worden getoetst.
De autonome ontwikkelingen die optreden in de programmaperiode, voorzien van een motivering waarom bepaalde relevante ontwikkelingen wel of niet zijn meegenomen.
Het speelveld aan mogelijke oplossingsrichtingen, waaronder een alternatief dat met gebieds- en bedrijfsspecifieke maatregelen minimalisatie van lekstromen nastreeft, en
een alternatief dat uitgaat van productie-ecologische optimalisering in plaats van landbouwkundige maximalisering, zodat de ecologische draagkracht van het systeem inzichtelijk wordt gemaakt.
Inzicht in de mate waarin het actieprogramma bijdraagt aan het behalen van de doelstellingen van de Kaderrichtlijn Water.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Lidwien Besselink
prof. dr. ing. Jan Willem Erisman
drs. Henk van Wezel
drs. Rob van Woerden

Voorzitter: prof. dr. ir. Rudy Rabbinge
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Ministerie van Economische Zaken

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.2 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling
C14 2011: pluimvee/varkens
D14 2011: intensieve veehouderij

Bijgewerkt op: 19 mrt 2021