2835. Glastuinbouwgebied Koekoekspolder, gemeente Kampen

De gemeente Kampen stelt een nieuw bestemmingsplan op voor de Koekoekspolder. Dit gebied is grotendeels in agrarisch gebruik, met een aanzienlijk aandeel glastuinbouw. Het bestemmingsplan maakt de uitbreiding mogelijk van circa 115 hectare aan netto glastuinbouw ten opzichte van de huidige situatie. Voor het bestemmingsplan zal ook een Passende beoordeling worden opgesteld omdat met het nieuwe plan negatieve effecten op nabijgelegen Natura 2000-gebieden niet op voorhand zijn uit te sluiten.

Procedure en adviezen

Toetsing
17-09-2013 Kennisgeving MER
18-09-2013 Ter inzage legging MER
07-11-2013 Voorlopig advies uitgebracht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
18-12-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
23-01-2014 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies aanvulling op het MER
De gemeente heeft een aanvuling gemaakt. De Commissie vindt dat mogelijke gevolgen voor beschermde soorten en mogelijke effecten van aardwarmte voldoende zijn beschreven in de aanvulling. Voor de effecten van stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden ontbreekt nog essentiële informatie. Uit de Passende beoordeling blijkt nog niet dat aantasting van de natuurlijke kenmerken van de omringende Natura 2000-gebieden door de toename van stikstofdepositie met zekerheid kan worden uitgesloten. Daarmee ontbreekt in het MER een uitvoerbaar alternatief.

 

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat het MER / Passende beoordeling nog niet alle essentiële informatie bevat om het milieubelang een volwaardige plaats te kunnen geven bij de besluitvorming:

  • In de Passende beoordeling is niet aannemelijk gemaakt dat aantasting van natuurlijke kenmerken van Natura 2000-gebieden is uitgesloten.
  • De mogelijke gevolgen voor beschermde soorten in het plangebied en de directe omgeving zijn onvoldoende beschreven in het MER.
  • De mogelijke effecten van aardwarmte zijn nagenoeg niet beschreven in het MER.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. ing. Leo Oprel
ing. Ben Peters
dr. Nico de Vries
drs. Henk van Wezel

Voorzitter: mr. Erik van Heijningen
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Kampen

Bevoegd gezag
Gemeente Kampen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Overijssel


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
008.1 Besluit-m.e.r. en plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
D09 2011: landinrichting

Bijgewerkt op: 23 jan 2014