2834. Bestemmingsplan gebiedsontwikkeling Vlijmen Oost

De gemeente Heusden wil aan de oostkant van Vlijmen een nieuwe randweg aanleggen en een nieuwe aansluiting op de A59 realiseren. Daarnaast wil de gemeente de aanleg van een klimaatbuffer planologisch mogelijk maken. De wijziging van het bestemmingsplan is plan-m.e.r.-plichtig.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
02-09-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie m.e.r.
26-09-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
08-11-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De gemeenten Heusden en Den Bosch hebben al een keuze gemaakt voor het tracé van de randweg en de aansluiting op de A59. In het MER zal daarom de uitwerking van alternatieven niet meer aan de orde zal zijn.
De Commissie adviseert in het MER:

  • De plannen te onderbouwen in relatie tot de de Gebiedsversterking Oostelijke Langstraat (GOL) en de Hoogwateraanpak ‘s-Hertogenbosch (HOWABO).
  • De keuze voor het voorkeursalternatief te onderbouwen en geef aan welke alternatieven in de eerdere fase zijn onderzocht. Actualiseer verkeerscijfers en milieu-informatie uit deze eerdere fase indien noodzakelijk.
  • Het doelbereik en de milieueffecten van het voorkeursalternatief te beschrijven, met in het bijzonder aandacht voor bereikbaarheid, natuur, landschap en leefbaarheid.
  • Varianten en mitigerende maatregelen uit te werken waarmee negatieve effecten kunnen worden voorkomen of beperkt.

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

drs. Gert Dekker
ir. Jon van Dijk
drs. Sjef Jansen

Voorzitter: ir. Hans van der Vlist
Werkgroepsecretaris: drs. Roel Meeuwsen

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Heusden

Bevoegd gezag
Gemeente Heusden
Gemeente 's Hertogenbosch

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling

Bijgewerkt op: 11 nov 2013