2823. Regionaal Havengebonden Bedrijventerrein (RHB) in de gemeente Hollands Kroon

Het Consortium Kooijhaven en de gemeente Hollands Kroon willen een regionaal havengebonden bedrijventerrein realiseren. Hiervoor is al eerder een bestemmingsplan met bijbehorend MER opgesteld. In 2009 heeft de Commissie een toetsingsadvies uitgebracht over dit MER (project 2119). Hierna is de procedure enkele jaren stilgelegd. In 2012 is een gewijzigd plan, met nieuwe initiatiefnemer, opnieuw in procedure gebracht. Hierbij is ook een nieuw MER ter toetsing aan de Commissie voorgelegd.

Procedure en adviezen

Toetsing
10-07-2013 Kennisgeving MER
11-07-2013 Ter inzage legging MER
15-07-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
09-09-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat in het MER informatie ontbreekt, die zij essentieel acht voor het meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Dit betreft:

  • De omschrijving van het voornemen: wat wordt er precies mogelijk gemaakt op het bedrijventerrein? Doordat dit niet duidelijk is zijn er ook onduidelijkheden en onjuistheden in de effectbeschrijvingen.
  • De onderbouwing van nut en noodzaak tot het aanleggen van een nieuw bedrijventerrein.
  • Het niet beschrijven van alternatieven.
  • Het ontbreken van een samenvatting en een Passende beoordeling.

De Commissie adviseert een aanvulling op het MER op te stellen, alvorens het bestemmingsplan vast te stellen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Casper van der Giessen
drs. Reinoud Kleijberg
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: drs. Geertje Korf

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Hollands Kroon

Bevoegd gezag
Gemeente Hollands Kroon

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Holland


Bijgewerkt op: 10 sep 2013