2822. WoodSpirit te Delfzijl

WoodSpirit BV wil een biomassavergassingsinstallatie bouwen en exploiteren op het bedrijventerrein Oosterhorn te Delfzijl.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
11-07-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
19-07-2013 Aankondiging start procedure
22-07-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
27-09-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau

Opmerkingen bij de advisering

Advies reikwijdte en detailniveau
De Commissie beschouwt de volgende punten als essentiële informatie voor het MER:

  • Een uitgebreide procesbeschrijving van het voornemen en een beschrijving van de onderzochte varianten daarop.
  • Een uitgebreide beschrijving van de biomassastromen: samenstelling, herkomst, duurzaamheid, aanvoer, acceptatie voorbewerking en opslag.
  • Een overzicht van de risico’s die zijn verbonden aan de beoogde configuratie en samenhang van de hoofdprocessen met specifieke aandacht voor (het innovatieve karakter van) de torrefactie-technologie. Geef aan hoe de risico’s afdoende beheerst kunnen worden.
  • De gevolgen voor het woon- en leefmilieu, water en natuur (inclusief een Passende beoordeling).

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Eugène de Beer
ir. Arjen Brinkmann
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jeltje Siedsma

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Woodspirit B.V.

Bevoegd gezag
Provincie Groningen

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C21.6 2011: geïntegreerde chemische installatie

Bijgewerkt op: 10 jul 2018