2815. Proefboring gaswinning ten noorden van Schiermonnikoog

GDF SUEZ E&P Nederland B.V. wil één of twee proefboringen ten noorden van Schiermonnikoog uitvoeren om te onderzoeken of er in de diepe ondergrond voldoende aardgas aanwezig is en om te bepalen of de winning daarvan haalbaar en rendabel is. Als uit de proefboring blijkt dat er een economisch winbare hoeveelheid aardgas aanwezig is, wil GDF SUEZ E&P overgaan tot gaswinning. Voor de besluitvorming over een eventuele gaswinning wordt een aparte m.e.r.-procedure doorlopen.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
30-05-2013 Aankondiging start procedure
31-05-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
23-07-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
19-11-2014 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
21-11-2014 Ter inzage legging MER
05-02-2015 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
De Commissie vindt dat de milieueffecten voldoende zijn beschreven in het milieueffectrapport. In het rapport gaat speciale aandacht uit naar het voorkomen van effecten op natuur in de Noordzeekustzone.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bram Bliek
dr. Maarten Jan Brolsma
ir. Yttje Feddes
dr. Kick Hemker
ing. Eddy Wymenga

Voorzitter: drs. Lambert Verheijen
Werkgroepsecretaris: drs. Sjoerd Harkema

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Engie Nederland

Bevoegd gezag
Ministerie van Economische Zaken en Klimaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, niet provinciaal ingedeeld gebied


Bijgewerkt op: 05 feb 2015