2812. Structuurvisie Breda 2030

De gemeente Breda wil een nieuwe structuurvisie voor haar grondgebied. Deze visie moet de gemeentelijke hoofdstructuur voor 2030 beschrijven. Voor het MER is 'de compacte stad' als vertrekpunt gekozen. In het MER is ook een duurzaamheidsbeoordeling opgenomen.

Procedure en adviezen

Toetsing
04-06-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
06-06-2013 Kennisgeving MER
06-06-2013 Ter inzage legging MER
16-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Bij de Ontwerp Structuurvisie Breda 2030 is een MER opgesteld. Het is een goed leesbaar document dat naast de traditionele MER-aspecten ook een duurzaamheidsbeoordeling bevat. Uit het MER valt echter niet af te leiden in hoeverre milieuargumenten een rol hebben gespeeld bij het bepalen van de zoekgebieden voor windenergie. Daarnaast sluit het MER niet uit dat de in de Ontwerp Structuurvisie beschreven ontwikkelingen tot aantasting van natuurlijke kenmerken van het Natura 2000-gebied Ulvenhoutse bos kunnen leiden. De Commissie heeft geadviseerd deze tekortkomingen aan te vullen.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

dr. Michiel van Pelt
ing. Ben Peters
ing. Rob Vogel

Voorzitter: mr. Frans Evers
Werkgroepsecretaris: mr. drs. Gijs Hoevenaars

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Breda

Bevoegd gezag
Gemeente Breda

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Noord-Brabant


Bijgewerkt op: 10 jul 2018