2811. Bestemmingsplan buitengebied Ubbergen

De gemeente Ubbergen wil één integrale en actuele regeling voor haar buitengebied vaststellen. Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van de gemeente, exclusief het bebouwde gebied van de kernen.

Procedure en adviezen

Toetsing
29-05-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
30-05-2013 Kennisgeving MER
31-05-2013 Ter inzage legging MER
29-08-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies

De Commissie signaleert bij toetsing van het MER enkele tekortkomingen in de informatie. Het gaat om informatie die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming over het bestemmingsplan “Buitengebied 2013”. Het gaat om de volgende tekortkomingen:

  • Gevolgen voor Natura 2000-gebieden: In het MER ontbreekt een onderbouwing van de gevolgen van de maximale mogelijkheden van het bestemmingsplan voor Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland, waaruit blijkt dat het plan niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Er ontbreekt een beschrijving van de werking van de mogelijke maatregelen en inzicht in de wijze van borging van de maatregelen.
  • Gevolgen voor de EHS: Het MER beschrijft onvoldoende de gevolgen van de stikstofdepositie voor de provinciale Ecologische Hoofdstructuur.
  • Gevolgen voor de geurbelasting: Het MER beschrijft onvoldoende de gevolgen van het plan voor de geurbelasting.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

Willem Foppen
ing. Richard Schokker
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ubbergen / HEET NU BERG EN DAL

Bevoegd gezag
Gemeente Ubbergen / HEET NU BERG EN DAL

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Gelderland


Bijgewerkt op: 29 aug 2013