2806. Bestemmingsplan buitengebied Menterwolde

De gemeente Menterwolde wil één integrale en actuele regeling voor haar buitengebied vaststellen. Het bestemmingsplan omvat het buitengebied van de gemeente, exclusief het bebouwde gebied van de kernen.

Procedure en adviezen

Toetsing
19-06-2013 Kennisgeving MER
20-06-2013 Ter inzage legging MER
24-07-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het MER wordt op een overzichtelijke wijze inzicht gegeven in de milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven. De Commissie signaleert bij toetsing van het MER echter enkele tekortkomingen in de informatie. Het gaat om informatie die zij essentieel acht voor het volwaardig meewegen van het milieubelang bij de besluitvorming. Het gaat om:

  • Gevolgen voor Natura 2000-gebieden: De Commissie signaleert dat in het MER een onderbouwing ontbreekt van de gevolgen van het worst case scenario (het alternatief extra schaalvergroting) voor Natura 2000-gebieden in Nederland en Duitsland, waaruit blijkt dat het plan niet leidt tot aantasting van de natuurlijke kenmerken van deze gebieden. Er ontbreekt een beschrijving van de werking van de mogelijke maatregelen, inzicht in de effectiviteit van deze maatregelen en inzicht in de wijze van borging van de maatregelen.
  • Gevolgen voor het landschap en de daaraan verbonden natuurwaarden: in het MER ontbreekt een beschrijving van de gevolgen van de uitbreidingen van bouwvlakken tot 3 ha van grondgebonden agrarische bedrijven voor het landschap in gebieden met een kleinschalig karakter. Ook ontbreekt een beeld van de aan het landschap verbonden natuurwaarden. 


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ing. Richard Schokker
drs. ing. Fon ten Thij
ing. Rob Vogel

Voorzitter: drs. Hans Ouwerkerk
Werkgroepsecretaris: drs. Jacco Schuurman

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Menterwolde

Bevoegd gezag
Gemeente Menterwolde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Bijgewerkt op: 25 jul 2013