2801. Bestemmingsplan buitengebied Ferwerderadiel

De gemeente Ferwerderadiel actualiseert het bestemmingsplan buitengebied. Omdat dit plan kaderstellend is voor uitbreidingsmogelijkheden van (intensieve) veehouderijen en omdat er voor dit plan een Passende beoordeling is gemaakt, is er voor de onderbouwing van de besluitvorming een plan-MER opgesteld. Dit plan-MER heeft ook betrekking op het buitengebied van de gemeente Leeuwarderadeel (project 2790).

Procedure en adviezen

Toetsing
29-04-2013 Kennisgeving MER
01-05-2013 Ter inzage legging MER
18-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft duidelijk inzicht in de milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven. Uit het MER blijkt dat het plan vergeleken met de huidige feitelijke situatie significante negatieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden niet uitsluit. De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER dat, voor zover van toepassing gelet op de wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998, in het plan een uitvoerbaar alternatief ontbreekt waarbij geen sprake is van toename van depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden.

De Commissie geeft als aandachtspunt om de in het MER gebruikte definitie van grondgebonden bedrijven aan te scherpen tot wat bljkens de toelichting de bedoeling is, zodat de milieueffecten van die bedrijven beter in beeld kunnen worden gebracht. 

 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: dr. Dick Tommel
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Ferwerderadiel

Bevoegd gezag
Gemeente Ferwerderadiel

Overige gegevens

Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 26 mrt 2018