2799. Gebiedsontwikkeling Ooijen-Wanssum

De provincie Limburg stelt een provinciaal inpassingsplan op voor het gebied tussen Ooijen en Wanssum. Het plan moet voorzien in rivierverruiming, hoogwaterbescherming en de ontwikkeling van natuur en landschap. Ook moet het de leefbaarheid vergroten en ruimte scheppen voor nieuwe economische ontwikkelingen, zoals uitbreiding van de haven bij Wanssum.

Procedure en adviezen

Reikwijdte en detailniveau
23-04-2013 Aankondiging start procedure
26-04-2013 Ter inzage legging van de informatie over het voornemen
02-05-2013 Adviesaanvraag bij de Commissie mer
25-06-2013 Advies reikwijdte en detailniveau uitgebracht
Advies reikwijdte en detailniveau
Toetsing
04-06-2015 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-06-2015 Kennisgeving MER
18-06-2015 Ter inzage legging MER
21-08-2015 Voorlopig advies uitgebracht
Perbericht
Voorlopig toetsingsadvies
Toetsing aanvulling op het MER
17-12-2015 Advies uitgebracht
Toetsingsadvies
Persbericht bij toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
In het aangepaste plan is de omvang van de haven en het omliggende industrieterrein kleiner geworden. De milieueffecten van de haven zijn nu goed beschreven. Zo maakt het rapport bijvoorbeeld duidelijk dat de havenuitbreiding weinig tot geen effecten heeft op de beoogde daling van de waterstand in de Maas (hoogwaterveiligheid) en geen wijzigingen in de dwarsstroming op de Maas tot gevolg heeft (scheepvaartveiligheid).

Het rapport laat zien dat eventuele effecten op de grondwaterstand niet leiden tot aantasting van het natuurgebied Westmeerven. Toch komt er een monitoringprogramma om te kunnen reageren op onverwachte ontwikkelingen.

De Commissie vindt dat er nu voldoende milieu-informatie ligt om een goed onderbouwde afweging over het plan te kunnen maken.

Voorlopig toetsingsadvies
Het rapport is beknopt en prettig leesbaar. Samen met de achtergrondrapporten is er veel milieu-informatie over het plan beschikbaar. De bouwbeperkingen, die door de hoogwaterproblematiek nu in een groot deel van het gebied gelden, kunnen grotendeels worden weggenomen. Ook voorziet het plan in de aanleg van nieuwe natuur. Voor de uitbreiding van de haven bij Wanssum ontbreekt echter nog informatie. De haven kan aanzienlijke effecten hebben op water, bodem, geluid, natuur, verkeer, en veiligheid. Deze punten zijn nog onvoldoende uitgewerkt. Ook de omvang van de haven is onvoldoende onderbouwd. De Commissie adviseert het rapport op deze onderdelen aan te vullen en pas daarna een besluit te nemen over het plan.

Op basis van een voorlopig oordeel is de advisering van de Commissie tijdelijk opgeschort om de initiatiefnemer de gelegenheid te geven aanvullende informatie aan te leveren. Zodra de ontbrekende informatie beschikbaar is, wordt de toetsing vervolgd.

Advies reikwijdte en detailniveau
Het plan voorziet in uiteenlopende projectonderdelen. De Commissie onderscheidt hierin twee clusters. Deze verschillen wat betreft voorgeschiedenis, schaalniveau, projectdynamiek en betrokken partijen. Daardoor verschillen de clusters ook voor wat er in het MER beschreven moet worden.
De Commissie ziet als hoofdpunten voor het MER:

  • Een beeld van de voorgeschiedenis en samenhang van de projectonderdelen.
  • Een onderbouwing van de te onderzoeken alternatieven en varianten.
  • Een beschrijving van de waterstandverlaging die gecreëerd wordt en de wijze waarop daarmee wordt omgegaan.
  • Een onderbouwing van nut en noodzaak van uitbreiding van de haven, het oostelijke en westelijke bedrijventerrein en aanleg van de rondweg.
  • Een beschrijving van de effecten van het plan, inclusief een Passende beoordeling.
  • Indien blijkt dat er kans is dat projectonderdelen vertraging oplopen of vervallen, dan ook een beeld van de milieueffecten in die situatie.

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Bram Bliek
ir. Tanja Bremer
drs. Sjef Jansen
ing. Ben Peters
drs. Gerrit de Zoeten

Voorzitter: mr. Tom Smit
Werkgroepsecretaris: dr. Johan Lembrechts

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Provincie Limburg

Bevoegd gezag
Provincie Limburg

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Limburg


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
007.1 Plan-m.e.r. vanwege kaderstelling en passende beoordeling
C04 2011: haven/pier
C16.1 2011: oppervlaktedelfstoffen
D03.2 2011: waterkering, dijk
D09 2011: landinrichting
D10 2011: recreatie
D18.1-7 2011: diverse afvalverwijdering

Bijgewerkt op: 17 dec 2015