279. Grootschalige mijnsteendempingen Waal-/Eemhavengebied

Het voornemen is om een deel van de bestaande havens in het Waal-Eemhavengebied te dempen met mijnsteen om bedrijventerreinen te creëren.  

Procedure en adviezen

Richtlijnen
09-03-1990 Datum kennisgeving
09-03-1990 Ter inzage legging van de informatie
08-05-1990 Advies uitgebracht
Advies voor richtlijnen
Toetsing
26-05-1992 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie m.e.r.
27-05-1992 Kennisgeving MER
27-05-1992 Ter inzage legging MER
25-08-1992 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

In de startnotitie werd aangegeven dat in het MER een beperkt aantal alternatieven zou worden onderzocht, omdat in een later stadium een uitgebreider MER voor dempen van havens zou worden geschreven. Om die reden gaf de Commissie in haar advies voor richtlijnen aan dat in het MER kon worden volstaan met het behandelen van de alternatieven dempen met zand, dempen met mijnsteen en niet dempen na een globale vergelijking van de milieuhygiënische aanvaardbaarheid van mijnsteen ten opzichte van andere mogelijke dempingsmaterialen. Uit het MER bleek dat er nog onzekerheid was over het mogelijke uitlooggedrag van mijnsteen bij dit soort toepassingen. De Commissie gaf in haar toetsingsadvies in overweging bij een vergunningverlening te kiezen voor een gefaseerde opzet, waarin een tussentijdse evaluatie zou worden opgenomen.

In de ontwerp-beschikking is ruim aandacht besteed aan het evaluatieprogramma.


 

Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

prof. dr. ir. Eco Bijker
Compaan
dr. de Groot
dr. ir. Jan Hoeks

Voorzitter: ir. van Dixhoorn
Werkgroepsecretaris: drs. Marja van Eck

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Rotterdam

Bevoegd gezag
Provincie Zuid-Holland
Rijkswaterstaat

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Zuid-Holland


Categorieën Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C18.5 tot 1-4-2011: Niet-gevaarlijk afval (m.u.v. baggerspecie): storten of in de grond brengen >= 500.000m3

Bijgewerkt op: 10 jul 2018