2789. Bestemmingsplan buitengebied Bellingwedde

De gemeente Bellingwedde werkt aan het actualiseren van haar bestemmingsplan buitengebied. Dit plan is kaderstellend voor onder meer de uitbreidingsmogelijkheden van veehouderijen. Bovendien is voor dit plan een Passende beoordeling op grond van de Natuurbeschermingswet gemaakt. Om deze redenen is een plan-MER opgesteld.

Procedure en adviezen

Toetsing
27-03-2013 Aanvraag toetsingsadvies bij de Commissie mer
17-04-2013 Kennisgeving MER
18-04-2013 Ter inzage legging MER
24-06-2013 Toetsingsadvies uitgebracht
Toetsingsadvies

Opmerkingen bij de advisering

Toetsingsadvies
Het MER geeft duidelijk inzicht in de milieugevolgen van de uitgewerkte alternatieven. Uit het MER blijkt dat het plan vergeleken met de huidige feitelijke situatie significante negatieve gevolgen voor Natura-2000 gebieden niet uitsluit. De Commissie signaleert bij de toetsing van het MER dat, voor zover van toepassing gelet op de wijziging van artikel 19kd Natuurbeschermingswet 1998, in het plan een uitvoerbaar alternatief ontbreekt waarbij geen sprake is van toename van depositie van stikstof op Natura 2000-gebieden.
De Commissie geeft als aandachtspunt om de in het MER gebruikte definitie van grondgebonden bedrijven aan te scherpen, zodat de milieueffecten van die bedrijven beter in beeld worden gebracht.


Betrokken partijen

Samenstelling van de laatste werkgroep

ir. Sjoerd Bokma
dr. Henk Everts
ir. Wim Keijsers

Voorzitter: Marja van der Tas
Werkgroepsecretaris: ing. Jan Grit

Initiatiefnemer en Bevoegd gezag

Initiatiefnemer
Gemeente Bellingwedde

Bevoegd gezag
Gemeente Bellingwedde

Overige gegevens

Gebied: Nederland, provincie Groningen


Categorie├źn Besluit m.e.r.

Code Omschrijving
C14 2011: pluimvee/varkens

Bijgewerkt op: 08 jul 2013